ارزیابی مهارت ارتباطی گفتمان در بیماران آسیب‌دیده نیمکره چپ و راست فارسی‌زبان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

بنیاد دانشنامه نگاری ایران

10.30465/ls.2023.42617.2080

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه اختلالات گفتمانی در بیماران بزرگسال آسیب‌دیده نیمکرۀ راست و چپ مغز به دلیل سکته مغزی انجام گرفت. یافته‌ها نشان دادند که بین عملکرد دو گروه بیماران در مهارت‌ ارتباطی گفتمان تفاوت وجود دارد، اما این تفاوت عملکرد معنی‌دار نیست. در گروه بیماران آسیب‌دیده نیمکره راست، بیمارانی با آسیب لوب گیجگاهی، ضعیف‌ترین عملکرد را در مهارت‌های ارتباطی گفتمان داشتند که نشان می‌داد آسیب به لوب گیجگاهی و نواحی پیرامون آن در نیمکره راست مغز می‌تواند منجر به بروز اختلال در مهارت‌ گفتمانی شود. بررسی رابطه جایگاه آسیب مغزی و میزان اختلالات گروه بیماران آسیب‌دیده نیمکره چپ نیز دلالت بر آن داشت که آزمودنی‌هایی با جایگاه آسیب در نواحی گیجگاهی-پیشانی و گیجگاهی-آهیانه‌ای در نیمکره چپ مغز، بالاترین میزان اختلال عملکرد را در خرده‌آزمون‌های ام. ای. سی. نشان دادند. آسیب به هر دو نیمکره راست و چپ مغز منجر به بروز اختلال در مهارت‌ گفتمانی می‌شود، اما آسیب به نیمکره راست با شدت اختلالات بیشتری همراه است. بر پایه داده‌هایی که از دو گروه بیماران پژوهش حاضر به‌ دست آمد، می‌توان ادعا کرد که بین بروز اختلال در پردازش مهارت‌گفتمانی با جایگاه ضایعه مغزی رابطه مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Discourse Communication Skill of Right and Left Hemisphere Damaged Persian-Speaking Patients

نویسنده [English]

  • mahla arianpoor
پژوهشگر
چکیده [English]

The present study aimed to evaluateone the communicative skills, discourse, in adult right and left hemispheres damaged Persian speaking patients due to cerebrovascular accident (CVA) using the Persian version of the Montreal Protocol for the Evaluation of Communication (M.E.C.).

Findings indicated that damage to the right and left hemispheres of the brain leads to discourse impairments. However, damages to the right hemisphere increases the severity of linguistic impairments more than damages to the left hemisphere. All patients who had the weakest performance in the sub-tests of protocol skills, their temporal lobe was damaged. In RHD, those patients who had the weakest performance in the sub-tests of protocol skills, their damages were located in the temporal lobe. As a result, it seems that damage to the temporal lobe in the right hemisphere of the brain leads to impaired discourse skills. In LHD group, damages to the frontotemporal and temporal-parietal areas in the left hemisphere of the brain cause some impaiments to the discourse skills of LHD patients. Therefore, based on these datas, it may be claimed that there is a direct relationship between the degree of impairments of discourse and pragmatic skills and the location of the brain lesion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right Hemisphere Damaged Patients
  • Left Hemisphere Damaged Patients
  • discourse Skill
  • CVA
  • Persian language
  • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 25 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 02 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 02 اسفند 1401