شیوه پایان‌‌یافتن مکالمه در گفتمان درمانی درمانگر - درمانجوی دارای اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 Ph.D. of Linguistics, Department of Foreign Languages & Linguistics, Faculty of Literature & Humanities, Shiraz University

2 Professor of Linguistics, Department of Foreign Languages & Linguistics, Faculty of Literature & Humanities, Shiraz University

3 بخش روانشناسی بالینی،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران

4 استاد بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، ایران

10.30465/ls.2023.36837.1974

چکیده

گفتمانِ درمانی، یکی از انواع گفتمان سازمانی که در جلسات روان‌درمانی به کار می‌رود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل مکالمه در پی یافتن اصول پایان‌‌یافتن مکالمات در موقعیت درمانی است و به طور خاص به بررسی گفتمانِ درمانی جلسات درمان مربوط به بیماران دارای اختلال اضطراب تعمیم‌یافته (GAD) می‌پردازد. روش ‌مورد استفاده در این پژوهش، براساس روش کیفی انجام پذیرفته است. پیکره زبانی مورد استفاده در این پژوهش، شامل 10 دقیقه پایانی مکالمات 252 جلسه روان‌درمانی بوده است.تعداد روان‌درمانگران شرکت‌کننده در پژوهش 8 نفر و درمانجویان 16 نفر از هر دو جنس می‌باشد. میانگین گروه سنی مراجعین 53-21 سال و روان درمانگران 65-27 سال است. جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل مکالمه، شمارش واژگان و یافتن واژه‌های کلیدی در متن استفاده شده است. همچنین، جهت ساخت و ارائه الگوی کلامی از نرم‌افزار رایانه‌ای اطلس تی. آی. استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در تمامی جلسات، روان‌درمانگر به علت ماهیت فعالی که در جلسات روان‌درمانی دارد، پایان مکالمه را اعلام نموده است. به کارگیری تمامی تکنیک‌های مربوط به نحوه اتمام مکالمات مطابق با اصول و مبانی مصاحبات روان‌درمانی بوده است. همچنین، به کارگیری اصطلاحات مربوط به خداحافظی برخاسته از فرهنگ ایرانی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The way of ending the conversation in the therapeutic discourse of the clients with generalized anxiety disorder

نویسندگان [English]

 • Fereshte Mohamadpour 1
 • Jalal Rahimian 2
 • Mohamadreza Taghavi 3
 • Rahman Sahragard 4
1 Ph.D. of Linguistics, Department of Foreign Languages & Linguistics, Faculty of Literature & Humanities, Shiraz University
2 Professor of Linguistics, Department of Foreign Languages & Linguistics, Faculty of Literature & Humanities, Shiraz University
3 Department of Clinical Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Iran
4 Department of Foreign Languages and Linguistics, Faculty of Literature & Humanities, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

Therapeutic discourse is a special type of organizational discourse that is used in patients' psychotherapy. The present study seeks to find the principles of how to end conversations in a therapeutic situation using the conversation analysis approach. In particular, it examines therapeutic discourse of treatment sessions for patients with generalized anxiety disorder (GAD) based on the Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) approach. The method used in this research is based on the logic of qualitative research. The linguistic corpus used in this research included the last 10 minutes of conversations of 252 psychotherapy sessions. Participants in this study were selected from both genders. To analyze the data, methods of conversation analysis, word counting and finding keywords in the text have been used. Also, ATLAS t.i. computer software has been used to construct and present the verbal pattern. The results of this study show that in all sessions, the psychotherapist has announced the end of the conversation due to his/her active nature in the psychotherapy sessions. The application of all techniques related to the completion of conversations was in accordance with the principles and foundations of psychotherapy interviews. Also, the use of goodbye terms has originated from the culture of Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Therapeutic Discourse
 • Generalized Anxiety Disorder
 • Cognitive-Behavioral Therapy Approach
 • Conversation End
 • تاریخ دریافت: 28 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 08 اسفند 1401