مالکیت انتقال‌پذیر در زبان فارسی: رویکرد فرازبان معنایی طبیعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان لرستان

10.30465/ls.2023.44046.2103

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی مفهوم مالکیت انتقال‌پذیر در زبان فارسی در چارچوب نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی پرداخته می‌شود. در این نظریه تنها نخستی معناییِ مرتبط با مفهوم مالکیت، نخستی (IS) MINE است که ادعا می‌شود براساس آن می‌توان تمامی عبارات زبانی مرتبط با مفهوم مالکیت را توصیف نمود. هدف این پژوهش آن است که با بررسی عبارات زبانی مرتبط با مالکیت انتقال‌پذیر، درستی این ادعا را در زبان فارسی بیازماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عبارات ملکی دارای ساختار «مال X (است)» (مانند «مال کسی/شما/رضا است») همگی از نخستی معنایی «مال من (است)» مشتق شده‌اند و ساخت ملکی گروهی «X-e Y» (مانند «کتابِ مهشید») را می‌توان براساس این نخستی توصیف نمود. همچنین پس از بررسی افعال ملکی «دادن»، «داشتن» و «دزدیدن» که با مالکیت انتقال‌پذیر در ارتباط‌اند، مشخص شد که این فعل‌ها را نیز می‌توان به کمک نخستی معنایی «مال من» توصیف کرد. بنابراین، این نخستی معنایی نقشی کلیدی در بیان مفهوم مالکیت انتقال‌پذیر در زبان فارسی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Alienable possession in Persian: A Natural Semantic Metalanguage approach

نویسنده [English]

  • Faranak Naderi
Farhangiyan University
چکیده [English]

In the present research, the concept of alienable possession in Persian language is investigated within the Natural Semantic Metalanguage (NSM) framework. In this theory, the only semantic prime related to the concept of possession is ‘(IS) MINE’, which is claimed to be the basis of all linguistic expressions related to the concept of possession. The purpose of the research is to test the correctness of this claim in Persian language by examining linguistic expressions related to alienable possession. The results of the research show that the possessive expressions with the structure ‘mɑl-e X (ʔæst)’ (such as ‘mɑl-e kæsi/ʃomɑ/Rezɑ ʔæst’) are all derived from the semantic prime ‘mɑl-e mæn (ʔæst)’ and the phrasal possessive construction ‘X-e Y’ (such as ‘ketɑb-e Mæhʃid’) can be described based on this prime. Also, after examining the possessive verbs ‘dɑdæn’, ‘dɑʃtæn’ and ‘dozdidæn’ which are related to alienable possession, it was found that these verbs can be described using the semantic prime ‘mɑl-e mæn (ʔæst)’ too. Therefore, this semantic prime plays a key role in expressing the concept of alienable possession in Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • possession
  • alienable possession
  • possessive construction
  • Natural Semantic Metalanguage
  • semantic prime
  • تاریخ دریافت: 11 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 02 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 اسفند 1401