بررسی زبانی ـ اجتماعی تغییر زبان در مازندرانی، مینو شهیدی، اُپسالا، 2008، 319 صفحه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد/ پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

زبان نهادی است اجتماعی که از تحولات جوامع بشری تأثیر می‌پذیرد و دچار دگرگونی می‌شود. از دهة 1960 به بعد، نقش عوامل اجتماعی در ساخت، کاربرد، و تنوعات زبانی به طور جدی مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفت و مطالعاتی آغاز شد که به پیدایش شاخۀ جدیدی از دانش زبان‌شناسی با عنوان «زبان‌شناسی اجتماعی» انجامید. این شاخۀ نوپای زبان‌شناسی نه تنها به توصیف متغیر‌های اجتماعی مانند سن، جنسیت، شهرنشینی، طبقۀ اجتماعی و تحصیلات می‌پردازد، بلکه ردپای این متغیر‌ها را در تحولات زبانی دنبال و نحوۀ تأثیر آن‌ها را در ساخت‌ها و صورت‌های زبانی بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • fatemeh ameriyan
چکیده [English]

In this essay is discussed the bayaspān word in Pahlavi language (Middle Persian). In the author's opinion, this word was record only with one meaning 'messenger, envoy' in Pahlavi dictionaries. In another hand, it dose not refer to other meaning as 'kind of marriage' at them. Author has mentioned some samples from Pahlavi law books and is suggesting different roots for bayaspān in etymologically. Finally, he reasons: it is better that, this word would be record into different two entries at coming up dictionaries in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bayaspān
  • kind of marriage
  • messenger
  • envoy
  • post-horse
ذوالفقاری، سیما (1376). «گویش بختیاری بقا یا زوال: بررسی زبانی ـ اجتماعی در شهر مسجد سلیمان»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی.
رنجبر، کتایون (1384). «بررسی وضعیت دوزبانگی در میان دانش‌آموزان دبیرستانی ساکن استان کرمانشاه»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی.
مشایخ، طاهره (1382). «بررسی کاربرد فارسی و گیلکی در میان دانش‌آموزان دورۀ پیش‌دانشگاهی و والدین آن‌ها در شهر رشت»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
Crystal, D. (2000). Language Death, Cambridge: Cambridge University Press.
Fishman, J. (1965). ‘Who Speaks What Language to Whom and When?’, La Linguistique, 2.
Sasse, H. J. (1992). ‘Theory of Language Death’, in Matthias Brenzinger (ed.), Language Death: Factual and Theoretical Explorations with Special Reference to East Africa, New York: Mouton de Gruyter.
Thomason, S.G. (2001). Language Contact: An Introduction, Edinburgh: Edinburgh University Press.