مدیر مسئول


امید طبیب زاده قمصری استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان شناسی

سردبیر


زهره زرشناس استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرهنگ و زبان های باستانی

مدیر اجرایی


آمیتیس جواد شهیدی دبیر اجرایی نشریه علمی زبانشناخت

مهندسی طراحی محیط زیست

  • .
  • a.shahidiihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ژاله آموزگار استاد-دانشگاه تهران(بازنشسته)

فرهنگ و زبانهای باستانی

اعضای هیات تحریریه


یحیی مدرسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان‌شناسی همگانی

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم اسماعیل پور استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی

فرهنگ و زبانهای باستانی

اعضای هیات تحریریه


محمود جعفری دهقی استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

فرهنگ و زبانهای باستانی

  • mdehaghiut.ac.ir
  • .

اعضای هیات تحریریه


زهره زرشناس استاد-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرهنگ و زبانهای باستانی

اعضای هیات تحریریه


ویدا شقاقی استاد تمام گروه زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

زبان‌شناسی همگانی

اعضای هیات تحریریه


کتایون مزداپور استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرهنگ و زبانهای باستانی

  • mazdapourgmail.com
  • .

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مصطفی عاصی استاد تمام زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان‌شناسی همگانی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


فرزانه وزوایی مربی پژوهش پایه23

فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ریچارد فولتز استاد گروه ادیان و فرهنگ، دانشگاه کنکوردیا

تاریخ و مطالعات خاورمیانه

اعضای هیات تحریریه پیشین


زنده یاد احمد صفاری مقدم استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان‌شناسی همگانی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


نیکولاس سیمز ویلیامز استاد پژوهشگر مطالعات ایران و آسیای مرکزی

استاد پژوهشگر مطالعات ایران و آسیای مرکزی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


شروین فریدنژاد دانشگاه هامبورگ، موسسه آسیا و آفریقا

زبان‌ها و فرهنگ‌های خاورمیانه / ایران‌شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سالومه غلامی دانشکده زبان‌شناسی، فرهنگ و هنر
دانشگاه گوته فرانکفورت

مهارت در زبان شناسی تطبیقی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


کارلو چرتی استاد تمام ایران شناسی در ساپینزا - دانشگاه رم

دکترای ایران شناسی

دبیر تخصصی زبانشناسی تاریخی(باستانی)


زهره زرشناس استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرهنگ و زبان های باستانی

سرویراستار


رضا حسینی سر ویراستار نشریات علمی - پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه

  • rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد


زهره فتحی ویراستار ارشد

  • z.fathigmail.com

ویراستار ارشد


معصومه پوراسدیان ویراستار ارشد

  • m.purasadiyangmail.com