کلیدواژه‌ها = استعارة شباهت‌بنیاد
تبیینی شناختی بر استعاره‌‌های شباهت‌‌بنیاد در یازده جزء‌ پایانی قرآن مجید

دوره 9، شماره 17، فروردین 1397، صفحه 49-75

علی طالبی انوری؛ مهین ناز میر دهقان؛ سپیده عبدالکریمی؛ قاسم درزی