کلیدواژه‌ها = زبان سغدی
تعداد مقالات: 4
2. یک ناﻣﺔ سغدی (نامة باستانی سغدی شمارة یک)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-49

.

شیما جعفری دهقی


3. پژوهشی پیرامون ریشه‌شناسی واژة سغدی ršt’wc’r

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-52

زهره زرشناس؛ مهدی مشک‌ریز


4. کتیبه‌ای سُغدی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 23-36

زهره زرشناس