کلیدواژه‌ها = اشتقاق
تعداد مقالات: 2
1. بررسی معنایی پسوندهای «دارندگی» در فارسی: رویکرد ساختواژة شناختی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-224

10.30465/ls.2020.5444

مصطفی عاصی؛ بیتا قوچانی


2. ساخت موضوعی کلمات مشتق در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 57-74

محمد‌مهدی واحدی لنگرودی؛ مهدی قادری