تفاوت‌های گفتار و نوشتار در آموزش مهارت گفتاری زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.

چکیده

در مقالة حاضر، به جایگاه گونۀ گفتاری در آموزش زبان پرداخته شده و رویکردهای آموزش سنتی و جدید در این حوزه معرفی گردیده است. آنگاه وضعیت آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، در سطوح ابتدایی تا پیشرفته، و نقش مهارت گفتاری بررسی و بر اهمیت تفاوت‌های گفتار و نوشتار در روند یادگیری تأکید شده است. بخش پایانی مقاله حاوی دسته‌بندی و توضیح پرکاربردترین تفاوت‌های واجی، صرفی و نحوی فارسی گفتاری با فارسی نوشتاری از نظر تدریس به غیر فارسی‌زبانان است. داده‌های مقاله عمدتاً از دو طرح پژوهشی زبان فارسی (صفارمقدم، 1386) و فارسی گفتاری (صفارمقدم، 1391)، که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به انجام رسیده و از مجموعه‌های آموزشی عمده به شمار می‌آیند، گرفته شده و، ضمن استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای، بر اساس تجربۀ نگارنده، تنظیم و تدوین گردیده‌اند. با توجه به محدودیت مدرسان غیر ایرانی و بسیاری از استادان ایرانی به لحاظ تخصص زبان‌شناسی، کوشش شده است که از پیچیدگی بیان و کاربرد اصطلاحات تخصصی در حد امکان احتراز گردد. محتوای مقاله بخشی جدایی‌ناپذیر از هر برنامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، که با هدف یادگیری مهارت گفتاری طراحی گردیده، محسوب می‌شود. از این‌رو، تسهیل در آموزش زبان فارسی و، درنهایت، کمک به ارتقای سطح و جایگاه فرهنگی ایران در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور از نتایج آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differences between Spoken and Written Persian in Teaching Speaking to Non-Persian Speakers

نویسنده [English]

  • Ahmad SaffarMoqaddam
Associate Professor in Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

 
The present paperhas considered speaking in language teaching and studied both traditional and modern teaching approaches. The researcher has focused on teaching Persian to non-Persian speakers from elementary to advanced levels and has emphasized the significant differences of spoken and written Persianin the course of learning. The paper has presenteda list of the most common phonemic, syntactic and morphological differences between spoken and written Persian, focal in teaching Persian to non-Persian speakers.
The data have been mainly obtained from the two research projects the Persian Language and Spoken Persian (Saffar Moqaddam, 2008 & 2012),conducted in The Institute for Humanities and Cultural Studies and they were compiled by the help of library resources. Since most of the foreign and Iranian teachers are not fully competent in the theories of linguistics, the researcher has tried to avoid intricacies and technical jargon as far as possible.
The findings of the current paper were truly illuminating in designing any courseof study in teaching spoken Persian to Non-Persian speakers. Thus, it was aimed to facilitate teaching Persian and to improve the status of Persian Studies in non-Persianuni versities and research centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Language teaching
  • Spoken variant
  • Non-Persian speakers
  • Standard and colloquial spoken Persian
  • Changes in spoken Persian
اکبری، منوچهر (1381). «مشکلات گروه دانشجویان خارجی دانشگاه تهران»، سومین ره‌آورد: گزارش سومین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
الزیموسی، وداد (1387). «وضعیت زبان فارسی در دانشگاه‌های مغرب»، در مجموعۀ مقالات ششمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، به کوشش عباسعلی وفایی، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی.
جعفری، فاطمه (1390). «آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان و اهمیت توجه به تفاوت‌ زبان گفتار و نوشتار»، در نخستین همایش بین‌المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و دانشگاه علامه طباطبایی.
حسنی، حمید (1384). واژه‌های پرکاربرد فارسی امروز، تهران: کانون زبان ایران.
زاهدی اصل، سارا (1383). «مقایسۀ کلامی گفتار و نوشتار زبان فارسی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صفارمقدم، احمد (1386). مجموعۀ زبان فارسی برای غیر فارسی‌زبانان، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صفارمقدم، احمد (1391). «گونه‌های گفتاری و نوشتاری در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان»، زبان‌شناخت، س 3، ش 2، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صفارمقدم، احمد (1392). مجموعۀ فارسی گفتاری برای غیر فارسی‌زبانان، طرح پژوهشی پایان‌یافته و آمادۀ چاپ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1381). دستور خط فارسی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
فولادی، پریسا (1382). «تعیین برخی تفاوت‌های آوایی، صرفی و نحوی گونۀ نوشتاری با گونۀ گفتاری (گفت‌وگویی) در زبان فارسی تهرانی»، پایان‌نامۀ دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
کلباسی، ایران (1380). «فارسی گفتاری و نوشتاری»، فرهنگ (ویژۀ زبان‌شناسی)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
گشمردی، محمودرضا (1383). «پیشینۀ آموزش زبان خارجی»، مجلۀ پژوهش زبان‌های خارجی، تهران: دانشگاه تهران.
مدرسی، یحیی (1368). درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
مدرسی، یحیی (1380). فارسی در گفتار، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
وحیدیان کامکار، تقی (1384). دستور زبان فارسی گفتاری، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.
هاتف حقی، ترانه (1380). بررسی و توصیف بند در سبک گفتار زبان فارسی و مقایسۀ آن با سبک نوشتار، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
Assi, Mostafa (2012/ 1385). http://ihcs.ac.ir/files/PLDB-REPORT85. PDF.
Brown, H. Douglas (2001). Teaching by Principles, an Interactive Approach to Language Pedagogy, San Francisco State University.
Brown, H. Douglas (2007). Principles of Language Learning and Teaching, New York: Pearson Education.
Kelly, L.G. (1969). “25 Centuries of Language Teaching: 500 BC”, Rowley, Mass: Newbury House.
Larsen-Freeman, Diane (2003). Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford: Oxford University Press.
Marcwardt, Albert D. (1972). “Changing winds and shifting sands”, MST English Quarterly: 3-11.
Mitchell, C & Vidal, K. (2001). “Weighing the ways of the flow: Twentieth century language instruction”, Modern Language Journal, 85.
Nunan, David (1991b). Language Teaching Methodology: A Textbook for Teachers, New York: Prentice-Hall.
Nunan, David (1998). Second Language Teaching & Learning, Boston: Heinle & Heinle Publishers
Richards, Jack C. and Rodgers, Theodore S. (1990). Approaches and Methods in Language Teaching: a description and analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Saussure, Ferdinand (1966). Course in General Linguistics, New York: McGraw-Hill.
جامعه المصطفی العالمیه http://www.miu.ac.ir/
دانشگاه اصفهان http://ui.ac.ir/
دانشگاه امام خمینی قزوین http://www.ikiu.ac.ir/fa/
دانشگاه تهران http://ut.ac.ir/
دانشگاه شیراز http://www.shirazu.ac.ir/
شورا و مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی http://persian-language.org
مرکز آموزش زبان فارسی ـ دانشگاه بین‌المللی امام خمینیwww.persianlanguagecenter.com
مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی ـ مدرسه علمیه المهدی http://ilis.ir