دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، آذر 1392، صفحه 1-187