دست‌نوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دست‌نوشتة TD26)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری/ دانشگاه آزاد

.

چکیده

از اندرزنامه‌ای که به نام اندرز اوشنر دانا مشهور است تاکنون پنج نسخة دست‌نویس یافت شده (K20، P33، M90، R410 و C165)،‌ که همگی مضمونی یکسان دارند، به جز آن‌که دست‌نوشته‌های R410 و C165 فقط مشتمل بر 22 بند از سه دست‌نوشتة دیگر است. در این مقاله، دست‌نوشته‌ای نو منسوب به اوشنر دانا معرفی می‌شود (دست‌نوشتة TD26) که با پنج دست‌نوشتة دیگر بسیار متفاوت است. برخی از اندرزهای متن‌ پیشین را ندارد و تعدادی اندرزهای دیگر دارد که به همان سبک نوشته شده است و به همین دلیل می‌توان یقین داشت که TD26 مشتمل بر بخشی از اندرزنامة اصلی اوشنر است که در پنج دست‌نوشتة پیشین باقی نمانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Manuscript of Andarz-i Ōšnar-i Dānāg (Manuscript TD26)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Goshtasb 1
  • Nadia Hajipour 2
1 Assistant Professor in Ancient Cultures and Languages of Iran, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Ph.D Candidate in Ancient Cultures and Languages of Iran, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Five manuscripts of the Wise Ōšnar’s advice book have been found so far (K20,P33,M90,R410,C165). The manuscripts have a similar content and manuscripts R410 andC165 consist of 22 stanzas of the other three. The present study has introduced a new manuscript (TD26),which was attributed to the Wise Ōšnar. TD26 is quite different from the other manuscripts; it does not include as many pieces of advice; and instead it has some new ones, composed in the same manner, and therefore the researchers are certain that the current manuscript is an extract of the original Ōšnar’s advice book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advice book
  • Wise Ōšnar
  • Jāvidān Xerad
  • Pahlavi literature
ابن مسکویه، احمد بن محمد (1359). جاویدان خرد، ترجمة شرف‌الدین عثمان بن محمد قزوینی، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
پورداود، ابراهیم (1356). یشت‌ها، 2 ج، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
تفضلی، احمد (1379). مینوی خرد، تهران: توس.
جاماسب‌آسانا، جاماسب‌جی منوچهر (1371). متون پهلوی. ترجمة سعید عریان، تهران: کتاب‌خانة ملی جمهوری اسلامی ایران.
خردنامه، اثری از قرن ششم هجری قمری (1378). به کوشش منصور ثروت، تهران: امیرکبیر.
راشد محصل، محمدتقی (1385). وزیدگی‌های زادسپرم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
راشد محصل، محمدتقی (1389). دینکرد هفتم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
رشید یاسمی، غلامرضا (1313). «اندرز اوشنر دانا»، مهر، س 2، ش 7 و 8 و 9.
عفیفی، رحیم (1348). «اندرز اوشنر دانا»، مجلة دانشکدة ادبیات دانشگاه مشهد، س 5، ش 4.
عفیفی، رحیم (1374). «اندرز اوشنر دانا»، اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته‌های پهلوی، تهران: طوس.
کریستن‌سن، آرتور (1355). کیانیان، ترجمة ذبیح‌الله صفا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مولایی، چنگیز (1382). بررسی فروردین یشت، سرود اوستایی در ستایش فروهرها، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
میرزای ناظر، ابراهیم (1373). اندرز اوشنر دانا، تهران: هیرمند.
میرفخرایی، مهشید (1390). روایت پهلوی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
Asha, R. (2009). The Pārsīg Treatise attributed to Aošnara, http://www.rahamasha.net/hod.html.
De Blois, F. (1993). “Two sources of the handarz of Oshnar”, IRAN, 31.
Dhabhar, B.N. (1930). Andarj-i Aōshnar-i Dānāk, Bombay.
Jaafari-Dehaghi, Mahmoud (1998). Dādestān ī Dēnīg, (Studia Iranica, Cahier 20). Paris
Jamasp-Asana, J. M. (1897). Pahlavi Texts, Bombay.
MacKenzie, D.N. (1986). A Concise Pahlavi Dictionary, London.
Shaked, S. (1979). The Wisdom of the Sasanian Sages, (Dēnkart VI). (Persian Heritage Series, 34). Boulder. Colarado.
Unvala, M.R. (ed.) (1922). Darab Hormozyar`s Rivayat, 2 vols., Bombay.