ماهیت واکۀ درج‌شده در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استاد‌یار زبان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی شکسته‌شدن خوشه‌های همخوانیِ آغازین وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی، که منجر به تغییر هجا می‌شود، می‌پردازد. داده‌های پژوهش از سه فرهنگ معتبر، انوری (1383)، مشیری (1371) و زمردیان (1384)، جمع‌آوری شده‌است. چارچوب این پژوهش نظریۀ بهینگی ـ یکی از رویکرد‌های محدودیت بنیاد ـ است که پرینس و اسمولنسکی در سال 1993 آن را در چارچوب مکتب زایشی مطرح کردند. در این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که نظریۀ بهینگی چگونه می‌تواند تغییر و تحولات خوشه‌های همخوانی آغازین وام‌واژه‌ها را، که منجر به تغییر ساخت هجا در زبان فارسی می‌گردند، تجزیه و تحلیل کند؟ پاسخ مقالۀ حاضر به سؤال مذکور این است که زبان فارسی برای دستیابی به برون‌داد‌های بهینه به تعارض محدودیت‌های نشانداری و پایایی در نظریۀ بهینگی پرداخته، با فرایند درج واکه (میانجی و آغازی) خوشه‌های همخوانی را می‌شکند و تغییری در ساخت هجا پدید می‌آورد. علت اصلیِ درجِ واکه همگونی در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Epenthetic Vowel in English Loanwordes In Persian Based on Optimality Theory

نویسندگان [English]

  • Batool Alinezhad 1
  • Malihe Rahimi 2
1 Assistant Professor, Department of Linguistics, Faculty of Foreign languages, Isfahan University
2 M.A. in Linguistics, Department of Linguistics, Faculty of Foreign languages, Isfahan University
چکیده [English]

The present paper studies breaking of initial consonant clusters of English loanwordes which results in changing of syllable structure in Persian. The research data were collected from three famous dictionaries -Anvari (1386), Moshiri (1371), Zomorrodian (1384). The theoritical framework of the present research is Optimality Theory, a constraint based approach, which was presented in Generative Grammar in 1993 by Prince and Smolensky . In this research, we are going to answer the question: How can Optimality Theory analyzes the changing of syllable structure of loanwords in Persian? The results show that Persian language follows a series of faithfulness and markedness constraints to obtain optimal outputs and by vowel epenthesis (initial and mediate), breakes the consonant clusters and changes the syllable structure.The main reason of vowel epenthesis in the present paper has been considered assimilation process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimality theory
  • Loanword
  • epenthesis
  • markedness constraint
  • faithfulness constraint