آزوفا سینمایی: کاربرد فیلم سینمایی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استادیار زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.

چکیده

هدف مقالۀ حاضر بررسی و امکان‌سنجی کاربرد فیلم سینمایی به ‌عنوان منبعی برای تهیه و تدوین مواد درسی در دوره‌های آزوفا (آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان) است. در مقاله به این پرسش پاسخ داده می‌شود که چگونه می‌توان بر مبنای یک فیلم سینمایی ایرانی طرحی درسی ارائه داد که نکات زبانی و فرهنگی مورد نظر در برنامه‌های آزوفا را داشته باشد (زرودا، 2006؛ گارن، 2012). این پژوهش که از نوع کتاب‌خانه‌ای است، با استفاده از روش توصیفی ‌ـ ‌تحلیلی، امکان آموزش واژگان، مهارت‌های شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن و نیز معرفی فرهنگ ایرانی به غیرفارسی‌زبانان را بر اساس فیلم سینمایی رنگ خدا ساختۀ مجید مجیدی (1997)، ارزیابی می‌کند. در این راستا نقش فرهنگ و اهمیت توانش بینافرهنگی در آموزش زبان (مِیِر، 1991؛ بایرام، 1997) مبنای نظری پژوهش قرار گرفته است. بررسی نشان می‌دهد که فیلم سینمایی به‌درستی می‌تواند به ‌عنوان منبعی غنی برای آموزش کارآمد زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به غیرفارسی‌زبانان به ‌کار گرفته شود. بدین منظور، انتخاب فیلم و رویکرد آموزشی مناسب باید با توجه به ویژگی‌های ساختاری و محتوای فیلم و نیازهای زبان‌آموزان صورت پذیرد. علاوه ‌بر این، ضرورت دارد که تعداد محدود مدرسان توانای ایرانی در خارج از کشور و نبود مجموعه‌ای ارزیابی‌شده و در دسترس از فیلم‌های سینمایی ایرانی در طراحی برنامۀ درسی فیلم‌محور به‌دقت مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Azofa with Cinema: The Use of Films for Teaching Persian Language and Iranian Culture to Non-Persian Speakers

نویسندگان [English]

  • Ahmad Saffar Moqaddam 1
  • Atoosa Rostambeik Tafreshi 2
1 Associate Professor of Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Assistant Professor of Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The present article aims at studying the feasibility of using films as a source to provide teaching material for Azofa (teaching Persian language and Iranian culture to non-Persian speakers). The question which the present article seeks to answer is how, based on an Iranian film, a syllabus may be designed which includes the linguistic and cultural points required by the Azofa program (Zoreda, 2006; Garn, 2012). This library-based research (which uses the analytical-descriptive method) assesses the possibility of teaching vocabulary and the skills of listening, speaking, reading and writing, as well as of introducing Iranian culture, to non-Persian speakers, based on the film “Colour of Paradise”, directed by Majid Majidi (1997); thus, the role of culture and the importance of intercultural competence in language teaching (Meyer, 1991; Byram, 1997) constitutes the theoretical basis for the research. Studies show that films may be properly used as a rich resource for the efficient teaching of Persian language and Iranian culture to non-Persian speakers. To this end, appropriate films and teaching approaches should be chosen with respect to the structural features and content of the films and the learners’ needs. In addition, the limited number of proficient Iranian teachers abroad and the absence of evaluated and accessible collections of Iranian films should be carefully taken under consideration when designing a film-based syllabus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : teaching Persian language
  • non-Persian speaker
  • film
  • Culture
  • Intercultural Competence
اردکانی، فاطمه، فرانک فتوحی، و جمال رضایی نور (1392). «بررسی و ارزیابی طراحی بازی‌های چندرسانه‌ای زبان در محیط آموزش سیار»، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، برخط: http://www.civilica.com/Paper-ICEEE05-ICEEE05_608.html>.<
تانن، دبورا (1375). منظورم این نبود: تفاوتهای کلامی میان زن و مرد، ترجمة مهدی قراچه‌‌داغی و زهره فتوحی، تهران: نشر اوحدی.
حیدری، غلام‌حسین، یاسمن مدانلو، مرضیه نیازآذری و عبدالله جعفری گلوچه (1389). «مقایسۀ تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم‌افزار آموزشی و شیوۀ سنتی بر پیش‌رفت تحصیلی دانش‌آموزان»، فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، س 1، ش 1.
رستم‌‌بیک، آتوسا و احمد رمضانی (1391). «نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجی»، پژوهش‌‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، س 12، ش 1.
صفارمقدم، احمد (1391). مجموعۀ زبان فارسی برای غیرفارسی‌‌زبانان، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صفارمقدم، احمد (1392). «تفاوت‌‌های گفتار و نوشتار در آموزش مهارت گفتاری زبان فارسی به غیرفارسی‌‌زبانان»، زبان‌شناخت، س 14، ش 2.
صفارمقدم، احمد (1394). «مجموعۀ فارسی گفتاری برای غیرفارسی‌‌زبانان»، طرح پژوهشی پایان‌‌یافته و آمادۀ چاپ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
عبدالهی، لیدا، حسن رستگارپور، لیلا عبدالهی، و بهنام عبدالهی (1391). «بررسی رویکردهای طراحی چندرسانه‌ای تعاملی برای آموزش و یادگیری زبان»، اولین همایش میان‌رشته‌‌ای آموزش و یادگیری زبان، دانشگاه فرهنگیان، پردیس بنت‌الهدی صدر سنندج، برخط:> <http://confbank.um.ac.ir
فاطمی جهرمی، سیدابوالقاسم (1383). «استفاده از تکنولوژی در آموزش زبان دوم»، پژوهش‌نامۀ علوم انسانی، ش 43-44.
مدرسی، یحیی (1380). فارسی در گفتار، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
یارایی شهمیرزادی، دانیال و طیبه اعتمادی‌نسب و سیدمحمودحسینی اشلقی (1392). «مقایسۀ تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب‌دیدۀ شنوایی»، فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دورۀ سوم، ش 4، پیاپی 12.
 
American Council on the Teaching of Foreign Languages, Executive Summary of the Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century (2006).
.
Atay, D., G. Kurt, Z. Çamlibel, P. Ersin, and Ö. Kaslioglu (2009). “The role of intercultural competence in foreign language teaching”, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 10(3).
Berk, R. A. (2009). “Multimedia teaching with video clips: TV, movies, YouTube, and mtvU in the college classroom”, International Journal of Technology in Teaching and Learning, 5(1).
Block, D. & D. Cameron (eds.) (2002). Globalization and language teaching, Routledge.
Bolton, G. (1993). “A brief history of classroom drama”, in Towards Drama as a Method in the Foreign Language Classroom, edited by M. Schewe and P. Shaw. Frankfurt/Main: Verlag Peter Lang Publishing.
Boswood, T. (1997). “New Ways of Using Computers in Language Teaching, New Ways in TESOL Series II. Innovative Classroom Techniques”, TESOL, 1600 Cameron Street, Suite 300, Alexandria, VA 22314-2751
Bredella, L. (2003). “For a flexible model of intercultural understanding”, Intercultural experience and education.
Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Clevedon: Multilingual Matters.
Byram, M., B. Gribkova, and H. Starkey (2002). Developing the intercultural dimension in language teaching, A practical introduction for teachers, Strasbourg: Council of Europe.
Cakir, I. (2006). “The Use of Video as an Audio-visual Material in Foreign Language Teaching Classroom”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(4).
Chan, D. Herrero C. (2010). Using films to teach languages: teachers’ toolkit, Cornerhouse, online: < www.cornerhouse.org/wpcontent/.../TeachersToolkit_Jun2010.pdf>.
Davies, P. (1990). “The use of drama in English language teaching”, TESL Canada Journal, 8(1).
Fotos, S. (ed.). (1996). Multimedia language teaching, Logos International.
Garn, R. (2012). “Teaching the Five C’s with Cinema”, Journal of the National Council of the Less Commonly Taught Languages, Vol. 12.
Higgins, J. (1983). “Computer assisted language learning”, Language Teaching, 16(02).
Kagan, O., M. Kashper, and Y. Morozova (2013). Cinema for Russian Conversation, Vol. 1, Hackett Publishing.
Kenning, M. M. (1990). “Computer-assisted language learning”, Language Teaching, 23(02).
King, J. (2002). “Using DVD feature films in the EFL classroom”, Computer Assisted Language Learning, 15(5).
Merrill, J., Mikhailova, J., and Alley, M. (2009). Animation for Russian Conversation, Focus Publishing.
Meyer, M. (1991). “Developing transcultural competence: Case studies in advanced language learners”, Mediating Languages and Cultures: Towards an Intercultural Theory of Foreign Language Education, eds. D. Buttjes and M. Byram. Clevedon: Multilingual Matters.
Pichugina, V. (2005). Advanced Russian through film: a collection of transcripts and exercises, Hermitage.
Qian-hong, L. O. N. G. (2003). “A Study on Teaching English Listening and Speaking Through Films [J]”, Media in Foreign Language Instruction, 3, 013.
Rice, A. (2009). “Implementing a Curriculum Built Around Film”, in Workshop on Teaching Language and Culture with Film, University of California-Berkeley.
Ronke, A. (2005). “Drama and theater as a method for foreign language teaching and learning in higher education in the United States”, Doktorin der Philosophie genehmigte Dissertation. Fakultät I – Geisteswissenschaften der Technischen Universität Berlin [Electronic resource]. Berlin.
Sercu, L. et al. (2005). Foreign language teachers and intercultural competence: an international investigation, Vol. 10, Multilingual Matters.
Shea, D. (1995). “Whole movies and engaged response in the Japanese university ESL classroom”, in C. Casanave and Simons (eds.), Pedagogical perspective on using films in foreign language classes, Keio University SFC Monograph #4.
Wang, Li (2005). “The Advantages of Using Technology in Second Language Education: Technology Integration in Foreign Language Teaching Demonstrates the Shift from a Behavioral to a Constructivist Learning Approach”, The Journal (Technological Horizons in Education), 32, No. 10: 38.
Warschauer, M. (1995). E-Mail for English Teaching: Bringing the Internet and Computer Learning Networks into the Language Classroom, Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL), Inc., 1600 Cameron St., Suite 300, Alexandria, VA 22314.
Warschauer, M. and R. Kern (2000). Network-based language teaching: concepts and practice, Cambridge university press.
Webb, S. (2010). “A corpus driven study of the potential for vocabulary learning through watching movies”, International Journal of Corpus Linguistics, 15(4).
Weyers, J. R. (1999). “The effect of authentic video on communicative competence”, Modern language journal.
Wierzbicka, A. (1994). “Cultural Scripts: A New Approach to the Study of Cross Cultural Communication”, in Language Contact and Language Conflict, M. Pütz (ed.), Amsterdam: John Benjamin's Publishing Company.
Xinghui, D. (2003). “Multimedia in Foreign Language Teaching [J]”, Foreign Languages and Their Teaching, 9.
Zhen, M. (2006). “On multimedia foreign language learning and teaching” [J], Foreign Language World, 6.
Zoreda, M. (2006). “Intercultural moments in teaching English through film”, Reencuentro, 47.