دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 1-220 
بررسی کاربرد زبان‌های مازندرانی و فارسی در شهر جویبار

صفحه 31-50

.

احمد رمضانی؛ آتوسا رستم‌بیک تفرشی؛ خدیجه واسو جویباری


توصیف واکه‌های ساده در گویش لکی نورآبادی در قیاس با زبان فارسی

صفحه 147-166

.

مهین‌ناز میردهقان؛ محمد نوری؛ نیلوفر حسینی‌کارگر


ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی در مقالات

صفحه 119-130

.

فاطمه مدرسی؛ فرزانه وزوایی؛ ثانیه مخبر