توصیف واکه‌های ساده در گویش لکی نورآبادی در قیاس با زبان فارسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان‌شناسی، گروه زبان‌شناسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مطالعات هند، دانشگاه تهران

.

چکیده

مقالۀ حاضر با هدف توصیف واکه‌های ساده در گویش لکی نورآبادی در تقابل با فارسی نوشتاری معیار نگاشته شده است. بر این مبنا، به دنبال مقدمه‌ای کوتاه مشتمل بر جای‌گاه این گویش در خانوادة زبان‌های ایرانی، به ارائۀ مجموعه‌ای از تحلیل‌های ساختاری در آن می‌پردازیم. تحلیل فوق، با تأکید بر نقش واجی کشش واکه‌ای در گویش، واکه‌های ساده در آن را در چهار دسته: 1. پسین و گرد [/u/, /:ɔ/, /ɔ/, /:ɑ/, /ɑ/]، 2. پیشین و گسترده [/i/, /:I/, /I/, /ε/, /a:/, /a/]، 3. پیشین و گرد [/У/, /:ø/, /ø/] و 4. مرکزی [/ә/, /ɜ/] ارائه و توصیف می‌‌‌نماید. تقسیم‌بندی فوق مجموعه‌ای مشتمل بر 16 واکۀ ممیز را در نظام واکه‌ای گویش در مقابل نظام 6 واکه‌ای فارسی برمی‌شمرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Descriptive Analysis of Simple Vowels in Laki Nurabadi and Persian

نویسندگان [English]

  • Mahinnaz Mirdehghan 1
  • Mohammad Nuri 2
  • Niloufar Hoseini Kargar 3
1 Assistant Professor of Linguistics, Shahid Beheshti University, G.C
2 M.A. in Linguistics, Shahid Beheshti University, G.C
3 M.A. in Indian Studies, University of Tehran
چکیده [English]

The present research is aimed to present a description of the Monophtongs in the dialect of Laki Nurabadi in comparison to that of Standard written Persian language. Accordingly, following a brief dialectal introduction including the typological classification of the dialect within the Iranian language family, vocalic structural analyses of the two systems have been presented comparatively, in regard to the research topic; i.e monophtongs. The investigation is made with an emphasis on the distinctive function of vowel length, and the analysis results classify Laki simple vowels into four types of, 1. back and round [/u/, /:ɔ/, /ɔ/, /:ɑ/, /ɑ/], 2. front and spread [/i/, /:I/, /I/, /ε/, /a:/, /a/], 3. front and round [/У/, /:ø/, /ø/], and 4. central [/ә/, /ɜ/] vowels. The matter illustrates an inclusion of sixteen simple vowels within the dialectal vocalic system, in comparison to that of Persian’s system containing six vowels.
ri;mso-bidi-language:FA'>ɜ/] ارائه و توصیف می‌‌‌نماید. تقسیم‌بندی فوق مجموعه‌ای مشتمل بر 16 واکۀ ممیز را در نظام واکه‌ای گویش در مقابل نظام 6 واکه‌ای فارسی برمی‌شمرد.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laki Nurabadi Dialect
  • Vocalic System
  • Vowel Classification
  • vowel length
  • Monophtongs
امیدی، عباس (1388). «نظام ‌‌آوایی گویش ‌‌لکی‌‌ دلفان در چهارچوب واج‌شناسی‌‌ زایشی»، پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبایی.
ایزدپناه، حمید (1367). فرهنگ لکی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی جهانگیری.
تفرجی یگانه، مریم (1385). «بررسی ساختمان گروه فعلی در زبان کردی (ایلامی)»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان‌‌شناسی همگانی، دانشگاه شهید بهشتی.
ثمره، یدالله (1378). آواشناسی زبان فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
حق‌شناس، علی‌محمد (1378). آواشناسی، تهران: مؤسسۀ انتشارات آگاه.
دیهیم، گیتی (1358). درآمدی بر آواشناسی عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران.
عالی‌پور خرم‌‌آبادی، کامین (1384). دستور زبان لکی: ضرب‌‌المثل‌‌ها و واژه‌‌نامه‌‌ها، خرم‌آباد: افلاک.
کاظمی، فروغ (1384). «بررسی خطاهای نحوی لک‌‌زبانان در یادگیری و کاربرد زبان فارسی»، پایان‌‌نامۀ کارشناسی ‌‌ارشد زبان‌‌‌‌شناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبایی.
مشکوة‌الدینی، مهدی (1370). دستور زبان فارسی بر پایۀ نظری گشتاری، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
مشکوة‌الدینی، مهدی (1374). ساخت آوایی زبان، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
مک موان، ام. کی. سی. (1373). آواشناسی و واج‌‌شناسی، ترجمۀ اریک فیوج، محمد فایز و جواد نصرتی‌‌نیا، تهران: روایت.
میرچراغی، سیدفرهود (1369). بررسی ساختمان دستوری گویش لکی «خواجوندی» کلاردشت، تهران: پرهام نشر.
ناطوری، مهرناز (1383). «نظام آوایی گویش لکی هرسین از دیدگاه انگارة واج‌‌شناسی زایشی استاندارد»، پایان‌‌‌‌نامۀ کارشناسی ‌‌ارشد زبان‌‌شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
یارمحمدی، لطف‌الله (1373). درآمدی به آواشناسی، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
 
Ladefoged, P. (2006). A Course in Phonetics, Boston: Thomson Wadsworth.
dir=RTL>/ɜ/] vowels. The matter illustrates an inclusion of sixteen simple vowels within the dialectal vocalic system, in comparison to that of Persian’s system containing six vowels.
 
ri;mso-bidi-language:FA'>ɜ/] ارائه و توصیف می‌‌‌نماید. تقسیم‌بندی فوق مجموعه‌ای مشتمل بر 16 واکۀ ممیز را در نظام واکه‌ای گویش در مقابل نظام 6 واکه‌ای فارسی برمی‌شمرد.