فرایند رشد درک استعاره در کودکان 6-8 سالۀ فارسی‌زبان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش‌جوی دکتری زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

.

چکیده

پژوهش حاضر توانایی درک استعاره در کودکان فارسی‌زبان از سه گروه سنی 6، 7 و 8 سال را ارزیابی کرده‌ است. گروهی از پژوهشگران‌ معتقدند که درک استعاره در اوایل دورۀ نوجوانی صورت ‌می‌گیرد. برخی دیگر از پژوهشگران بر این عقیده‌اند که کودکان در سنین پیش از دبستان قادر به فهم مفاهیم استعاری اند. زبان‌شناسان شناختی نیز معتقدند استعاره از جنبه‌های اساسی زبان و شناخت است که به ‌صورت ذاتی و ناآگاهانه برای درک احساسات و دیگر مفاهیم ذهنی و انتزاعی به ‌کار می‌رود. به ‌منظور ارزیابی توانش استعاری کودکان، آزمونی دوگزینه‌ای شامل 36 جملۀ استعاری در قالب چهار زیرآزمون تدوین‌ و اجراگردید. بر پایۀ نتایج به ‌دست ‌آمده، کودکان در سنین پایین در درک انواع استعاره چندان توانا نیستند اما، به موازات رشد سنی، تعقلی و گسترش دانش جهان‌شناختی، تفاسیر و استنباط‌های‌ آنان از استعاره‌ها، در روندی تکوینی، متکامل‌تر و پرورده‌تر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of Metaphor Comprehension Development in Persian-Speaking Children of 6 to 8 Years Old

نویسندگان [English]

  • Shahla Raghibdoust 1
  • Shohreh Sadeghi 2
1 Associate Professor of Linguistics, Allameh Tabataba’i University
2 Corresponding Author: Phd Candidate of Linguistics, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The present study, evaluated the developmental process of metaphor comprehension in Persian-speaking children of three age groups of 6, 7 and 8 years old. Some researchers believe that metaphor comprehension occurs at the beginning of adolescence. Another group believes that preschool children can understand metaphorical concepts. Cognitive linguists believe that metaphors are fundamental aspects of language and cognition, which are used innately and subconsciously, for perceiving emotions and other mental and abstract concepts. To examine the children’s metaphoric competence, a multiple-choice test of 36 metaphoric sentences, in four subtests, was designed. Based on the findings, children are able to comprehend different types of metaphors at early ages, and their interpretation of metaphors develops progressively with the increase of age and world knowledge development. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive theory
  • cognition
  • metaphor comprehension
  • language development
  • Persian-speaking children
چوپان‌زاده، مرضیه (1384). «بررسی استعاره در گفتمان آموزشی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
زیگلر، رابرت و مارتا واگنر آلیبالی (1387). تفکر کودکان: روان‌شناسی رشد شناختی، ترجمه و تلخیص سیدکمال خرازی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
شادمانی ‌زرنگ، فاطمه (1387). «تأثیر استعاره بر آموزش خلاقانه»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
شریفی، شهلا و زهرا حامدی شیروان (1389). «بررسی استعاره در ادبیات کودک و نوجوان در چهارچوب زبان‌شناسی شناختی»، تفکر و کودک، س 1، ش 2.
صفوی، کورش (1387). درآمدی بر معنی‌شناسی، تهران: سورة مهر.
گلفام، ارسلان (1381). «زبان‌شناسی شناختی و استعاره»، فصل‌نامۀ تازه‌های علوم شناختی، ش 15.
گلفام، ارسلان و فرانک رنگین‌کمان (1386). «فراگیری استعاره در کودکان پیش از دبستان»، مجموعه مقالات هفتمین همایش زبان‌شناسی ایران، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
نیلی‌پور، رضا (1390). «پرسش‌های معرفت‌شناختی دربارۀ مبانی زیست‌شناختی زبان»، مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی عصب‌شناسی زبان، به‌کوشش شهلا رقیب‌دوست، تهران: انجمن زبان‌شناسی ایران و اهورا.
 
Asch, S. and H. Nerlove. (1960). “The Development of Double Function Terms in Children: An Exploratory Study”, in B. Kaplan and S. Wapner (eds.). Persrectives in Psychological Theory, New York: International Universities Press.
Carter, B. B. (1977). “Helping Seventh Graders to Understand Figurative Expressions”, Journal of Reading, 4.
Cometa, M. S. and M. E. Eson (1978). “Logical Operations and Metaphor Interpretation: A Piagetian Model”, Child Development, 49.
Cunningham, J. W. (1976). “Metaphor and Reading Comprehension”, Journal of Reading Behavior, 4.
Gardner, H. (1974). “Metaphors and Modalities: How Children Project Polar Adjectives onto Diverse Domains”, Child Development, 45.
Gentner, D. (1977). “Children’s Performance on a Spatial Analogies Task”, Child Development, 48.
Gentner, D. (1988). “Metaphor as Structure Mapping: The Relational Shift”, Child Development, 59.
Glucksberg, S. and B. Kaysar (1993). “How Metaphors Work”, in A. Ortony (ed.) (2nd Ed.). Metaphor and thought (401-424), Cambridge: Cambridge University Press.
Grzywna, K. (2007). “Metaphor Comprehension by Preschool Children”, M. A. thesis. University of Adama Mickiewicza.
Inhelder, B. and J. Piaget (1964). The Early Growth of Logic in the Child, New York: Norton.
Lakoff, G. and M. Johnson (1980). Metaphors We Live by, Chicago: University of Chicago Press.
Lakoff, G. and M. Johnson (1999). Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenges to Western Thought, New York: Basic books.
Miller, G. A. (1993). “Images and Models, Similes and Metaphors”, In A. Ortony (ed.) (2nd ed.). Metaphor and thought (357-400), Cambridge: Cambridge University Press.
Morgan, J. L. (1993). “Observations on the Pragmatics of Metaphor”, in A. Ortony (ed.) (2nd ed.). Metaphor and thought (124-134), Cambridge: Cambridge University Press.
Nippold, M., L. B. Leonard, and R. Kail. (1984). “Syntactic and Conceptual Factors in Children’s Understanding of Metaphor”, Journal of Speech and Hearing Research, 27.
Piaget, J. (1959). The Language and Thought of the Child, London: Routledge & Kegan Paul.
Stewart, P. and E. Walker (2010). “Comprehending Metaphorical Language”, (retrieved from EBSCOhost database, date of access: 11 Dec. 2011).
Vosniadou, S. (1986). “Children and Metaphors”, M. A. Thesis. University of Illinois, Urbana-Champaign: Cambribge.
Vosniadou, S., A. Ortony, R. E., Reynolds, and P. T. Wilson (1984). “Sources of Difficulty in Children's Comprehension of Metaphorical Language”, Child Development, 55.
Winner, E., M. Engel, and H. Gardner (1980). “Misunderstanding Metaphor: What's the Problem?”, Experimental Child Psychology, 30.