دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-120 
8. بررسی برخی شباهت‌های فرازبانی از دیدگاه ابن خلدون و چامسکی

صفحه 161-183

.

روح‌الله صیادی‌نژاد؛ عباس زارعی تجره؛ طیبه باغ چائی


11. رویکرد زیست‌محیطی در پژوهش‌های زبان

صفحه 231-243

.

فریبا قطره؛ حمیده پشتوان؛ مهناز طالبی دستنایی