گویشوران زبان و باهم‌آیی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب

چکیده

به‌کارگیری واژه‌های متناسب در کنار هم، یکی از مشکل‌ترین وظایف زبانی زبان‌آموزان دوم/خارجی است. درمقابل، گویشوران بومی، در این باره که کدام واژه‌ها را باید در کنار هم به‌کار برد، دانش گسترده‌ای دارند؛ و آنها می‌توانند واژه‌های مختلف را به‌درستی در کنار هم قرار دهند. این دانش، یکی از توانایی‌های اساسی گویشوران بومی است. درکنارهم‌قرارگرفتن واژه‌ها را «باهم‌آیی» می‌نامند.
کاربرد خاصِّ باهم‌آیی‌ها به شکلی همانند گویشوران بومی، مسئله‌ای حساس است؛ اما این وظیفه برای گویشوران غیربومی آسان نیست. بنابراین، در این زمینه باید به آنان آموزش داد؛ با این حال، «به‌طور کلی مشخص نیست که کدام باهم‌آیی‌ها را باید آموزش داد و چگونه». خطاهایی که در استفاده از واژه‌ها رخ می‌دهد، ممکن است به‌دلیل تفاوت‌هایی باشد که بین زبان‌های مبدأ و مقصد وجود دارد.
آگاهی از دلایل بروز خطاهای احتمالی به‌هنگام یادگیری باهم‌آیی‌ها، برای زبان‌آموزان بسیار مفید است. در این مقاله سعی شده است باهم‌آیی‌هایی معرفی شود که(به‌دلیل تفاوت در دو زبان مبدأ و مقصد) احتمال زیادی دارد زبان‌آموزان در به‌کارگیری آنها دچار اشتباه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language Speakers and Collocations

نویسنده [English]

  • Manijeh Behboudi
Faculty Member of IAU, Tehran South Branch
چکیده [English]

Combining words appropriately in a target language is one of the most difficult tasks for foreign/second language learners. By contrast, native speakers have extensive knowledge about which words should be used together, and they can accurately form the combinations of diverse words. Such knowledge is one of the vital competencies of native speakers. These combinations of words are referred to as “collocation”.
The proper use of collocations is crucial to sound like a native speaker, yet it is not so easy for non-native speakers of a Target language. Therefore, they should be taught systematically. However, “it is largely unclear how and which collocations should be taught”. Errors in vocabulary use can be caused by the differences between learners’ L1 and target language.
It is helpful for learners to be aware of the causes of possible errors while learning collocations. This article has an attempt to introduce collocations which are likely to cause learners to make errors due to differences their L1 and target language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collocation
  • native/non-native speaker
  • foreign/second language learner
  • source language
  • target language
  • teaching
  • learning
باطنی، محمدرضا (1348). توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران: امیرکبیر.
پالمر، فرانک (1374). نگاهی تازه به معنیشناسی، ترجمۀ کوروش صفوی، تهران: نشر مرکز.
صفوی، کورش (1379). درآمدی بر معنی‌شناسی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
 
Bahns, J. (1993). “Lexical Collocations: A Contrastive View”, ELT Journal 47(1), 56-63.
Benson, M. and Hadumod (1996). Routhlege Dictionary of Language and Linguistics, translated and edited by Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi, London: Routhledge.
Coady, J. and Huckin(1997). Teaching Second Language Vocabulary Acquisition. CUP.
Cruse, D. A. (1986). Lexical Semantics, reprinted: 1991, Cambridge: Cambridge University Press.
Firth, J. R. (1957). “A Synopsis of Linguistic Theory.1930-1955 [In:] Studies in linguistic Analysis”, Papers in Linguistics, 1934-1951, Oxford: Oup 1957.
Halliday, M. A. K. and Hasan, Ruqaiya (1976). Cohesion in English, London: Longman.
Hartmann, R. R. K. and James, Gregory (1998). Dictionary of Lexicography, London: Routheledge.
Hill, J. (1999). Collocational Competence: New Perspectives on Vocabulary Teaching Collocation, edited by M. Lewis, Hove LTP.
Hunston, S.; Francis, G.; Manning, E. (July 1997). “Grammar and Vocabulary: Showing the Connection”, ELT Journal 51(3).
Jariuleviene, Kavallauskiene (Oct. 2000). “To Translate or Not to Translate in Teaching ESP?”, A Journal for English.
Leewise, M. (1993). The Lexical Approach, London: Language Teaching Publications.
Lewis, M. (1994). The Lexical Approach, The State of ELT and A Way Forward Language Teaching Publications.
Lewis, M (1997). Implementing the Lexical Approach.
Lyons, John (1996-1997). Linguistics Semantics: An Introduction, vols. 1-2, Cambridge: Cambridge University Press.
Mccarthy, M. (1993). Vocabulary, Oxford: Oxford University Press.
Nowruzi Khiabani, Mehdi (1378). “Sources of Collocational Clashes”, Language and Literature, year two, no. 7/8/1-11.
Sincalair, J. (1991). Corpus Concordance Collocation. Oxford: Oup.