دوره و شماره: دوره 6، شماره 12 - شماره پیاپی 2، آذر 1394