«تفسیر دادیشوع قطری از موعظه پانزدهم پدر اشعیا»

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه‌آزاد اسلامی/ واحد علوم تحقیقات

2 هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.

چکیده

آثار سغدی مسیحی شامل ترجمة‌بخش‌هایی از کتاب مقدس،‌ زندگی و اعمال قدیسان، ‌مواعظ و تفاسیر، اعمال شهدای مسیحی و آراء بزرگان کلیسا از زبان سریانی به زبان سغدی هستند. این آثار که در واقع گونه‌ای از ادبیات ترجمه‌ای محسوب می‌شوند، غالباً از زبان سریانی به زبان سغدی برگردانده شده‌اند. تفسیری که دادیشوع قطری در باب پانزدهمین موعظة‌ پدر اشعیا ارائه می‌دهد از جمله‌ی این آثار است. پژوهش حاضر با ارائه آوانویسی و ترجمه متن سغدی و مقایسه آن با نسخه‌ی معادل سریانی به بررسی ویژگی‌های خاص زبانی این متن در مقایسه با سایر گونه‌های زبان سغدی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dadisho Qatraya’s Commentary on fifteenth homily of Abba Isaiah

نویسندگان [English]

  • Niloofar Shahrokhi 1
  • Zohreh Zarshenas 2
چکیده [English]

Sogdian Christian works are consisted of some parts of gospel translations, and translations of works and biographies of holy men, homilies and commentaries, acts of Christian martyrs and comments of church leaders from Syriac to Soghdian. These works are in fact a kind of translating literature, which are mostly translated from Syriac to Sogdian. ‎‎"Dādišo‛ Qatarāyā's commentary on the fifteenth homily of Abbā Isaiah" is one of these works that is studied in this paper in terms of translating from Sogdian to Persian, comparing it to Syriac translation, and comparing linguistic features of this kind of Sogdian literature with another species of Sogdian works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christian Sogdian
  • Syriac language
  • homilies and commentaries
  • ‎Dādišo‛ Qaṭrāyā
  • Abbā Isaiah
-اعلم، امیرجلال الدین (1388). فرهنگ اعلام کتاب مقدس، تهران: انتشارات نیلوفر.
- زرشناس، زهره (1387).‌ دستنامة سغدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ــــــــــــــ  (1380). جستارهایی در زبانهای ایرانی میانة شرقی،‌ تهران: مؤسسة انتشاراتی – فرهنگی فروهر.
- قریب، بدرالزمان (1374). فرهنگ سغدی، تهران: انتشارات فرهنگان.
- هاکس، جیمز (1383). قاموس کتاب مقدس، چاپ دوم، تهران: انتشارات اساطیر.
 
منابع انگلیسی:                                                                                                                                           
- Gershevitch, Ilya (1961). AGrammar of Manichean Sogdian, London: Oxford.
-Harmless, William (2004). Desert Christians: An Introduction to the  literature of Early Monasticism. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University  Press. pp. 265-267.
- Sims – Williams, Nicholas (1985). The Christian Sogdian Manuscripts, Berlin: Academie-Verlag.
- _____________ (1973)." A Sogdian Fragment of a work of Dadisoʼ Qatraya", Asia major Ns 15/1, pp.88-105.
- Yoshida, Yutaka (2001). " Sogdian", facts About the world's languages (An Encyclopedia of the World's Major Languages, past and present) eds. Newyork and Dublin: Jane Garry & carl Rubino. pp. 672-674.
- www.britannica.com/place/Siirt
-www.tertullian.org/rpearse/manuscripts/chabot_seert.htm
-www.worldlibrary.org/articles/alqosh
 
theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA'>