گورنوشتة پهلوی ساسانی نویافتهة درجَدوَل‌ِترکیِ بالادهِۀِ کازرون (کازرون هفده)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کتیبة حاضر یکی دیگر از گورنوشته‌های متعددی است که در منطقة کازرون یافته شده است. تاکنون حدود هفده کتیبه از این منطقه پیدا و خوانده شده است که غنای حضور زردشتیان در سه چهار قرن نخست هجری در این منطقه و نیز حضور کتابت مستمر، از دوران ساسانیان تا سده‌های نخستین اسلامی در ایران، را گواه است. این گورنوشته‌ها، هم‌چون تمامی گورنوشته‌های دیگر، به الفبای متصل کتابی (پهلوی ساسانی) نوشته ‌شده است. نام آمده بر این کتیبه «مهربوزید» پسر «مِه‌بوزید» است که در ماه آبان درگذشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Newly Found Sasanian Pahlavi Epitaph in Jadval-e Torkī-e Bālādeh in Kazeroun (Kāzerūn 17)

نویسنده [English]

  • Cyrus Nasrollahzadeh
Associate Professor of Ancient Iranian Culture and Languages, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The present epitaph is one of numerous epitaphs found in Kareroun region. Up to now, about seventeen epitaphs have found and deciphered. They not only prove the widespread presence of Zoroastrians in the first 3rd and 4thcenturies Hegira in this region but the continuation of authorship in form of book and inscriptions both in book Pahlavi script from the Sasanian period to the 4th and 5th centuries Hegira. The name of the deceased person in the epitaph is Mehr-būzīd, son of Meh-būzīd that died in the month of Abān (October/November).  

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Inscription
  • Sasanian Pahlavi
  • Epitaph
  • Kazeroun
نصراله‌زاده، سیروس (1385). کتیبه‌های پهلوی کازرون، کازرونیه، تهران: نشر کازرونیه.
نصراله‌زاده[s1] ، سیروس (زیر چاپ). کتیبه‌های[ v2]  خصوصی دورة ساسانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی[editor 23] .
 
Gignoux, Philippe (1986). Noms propres sassanides en moyen-perse épigraphique, Iranisches Personennamenbuch II/2, Wien.
Gignoux, Philippe (2003). Noms propres sassanides en moyen-perse épigraphique Supplément (1986-2001), Iranisches Personennamenbuch II/3, Wien.
Gignoux, Ph, Jullien, Ch, Jullien, F. (2009). Iranisches Personennamenbuch, Band VII: Iranische Namen in Semitischer Nebenuberlieferungen, Faszikel 5: Noms Propres Syriaques d`Origine Iraniennes, Wien.
 [s1]لطفا حذف شود نصراله زاده
 [ v2]اگر چاپ نشده حذف شود
 [editor 23]خانم وزوایی جان به کتاب زیر چاپ نمیتوانیم ارجاع دهیم. لطفا درباره این موضوع با آقای نصرالله زاده مشورت بفرمایید. سپاس.