فراگیری استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان فارسی زبان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استادیار زبان شناسی پژوهشکده علوم شناختی

3 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی فراگیری استعاره‌های حرکتی زمان و تعیین سن درک هر یک از انواع استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان فارسی‌زبان است. این مطالعه توانایی درک چهار نوع استعاره حرکتی زمان را در کودکان ارزیابی می‌کند. آزمون درک استعاره‌ها در 121 کودک در گروه‌های سنی 3، 4، 5، 6 و 7 سال و 46 فرد بزرگسال به عنوان گروه گواه انجام شده است. تحلیل آماری یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد کودکان انواع استعاره‌های حرکتی زمان را در سنین متفاوتی فرامی‌گیرند. همچنین دو عامل در تعیین میزان دشواری درک استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان موثر هستند. نخستین عامل، تعداد موضوعات در مسیر حرکت حوزه مبدأ است. هر چقدر استعاره از موضوعات بیشتری برخوردار باشد، برای کودکان پیچیده‌تر بوده و در سنین بالاتری درک می‌شود. این مسأله را می‌توان به رشد توانایی‌های شناختی کودکان با افزایش سن نسبت داد. عامل دوم در تعیین میزان دشواری استعاره‌ها، نوع موضوع در حال حرکت در حوزه مبدأ است. درصورت یکسان‌بودن تعداد موضوعات، استعاره‌هایی که شامل حرکت خود فرد باشند، زودتر از استعاره‌هایی درک می‌شوند که از نگاشت حرکت رویداد‌ها ایجاد شده‌اند. این عامل را می‌توان براساس نظریه بدن‌مندی تببین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Acquisition of Spatial Metaphors of Time in Persian Speaking Children

نویسندگان [English]

  • bahareh mansoory 1
  • shahin nematzadeh 2
  • Azita Afrashi 3
3 Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

 
The present study investigates the acquisition of four kinds of spatial time metaphors in Farsi-speaking children. In this research 121 children of age 3 to 7 and 46 adults as control group are evaluated in order to find whether there is any difference among them in acquisition of these kinds of metaphors. The results show that the age of understanding of spatial time metaphors depends on the kind of metaphor. Increasing the number of elements involved in the metaphor mapping leads to greater complexities in learning. Furthermore, when two metaphors have the same number of metaphorical mappings, the embodiment determines which one is easier to learn.

رنگین کمان، ف. (1386). فراگیری استعاره شناختی در کودکان پیش از دبستان. رساله کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
شجاع رضوی، س و روشن، ب و پورابراهیم، ش و صبوری، ن (1394). بررسی فرایند رشد ‌درک استعاره‌ی بدن‌مند درکودکان2 تا5 ساله‌ی فارسی‌زبان. جستار‌های زبانی، آماده انتشار.
شریفی، ش و شیروان، ز (1389). بررسی استعاره در ادبیات کودک و نوجوان در چهارچوب زبان‌شناسی شناختی. تفکر و کودک، سال اول، شماره دوم، 39-63.
صادقی، ش (1392). فرایند رشد درک شناختی در کودکان7 تا 8 ساله فارسی زبان، پایان نامه تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
منصوری، ب (1395). فراگیری استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان فارسی‌زبان. رساله دکتری. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
Alverson, H. (1994) Semantics and Experience. Universal metaphors of Time in English, Mandarin, Hindi and Sesotho. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press.
Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition. Annu. Rev. Psychol., 59, 617-645.
Fauconnier, G., & Turner, M. (2008). The way we think: Conceptual blending and the mind's hidden complexities. Basic Books.
Gibbs Jr, R. W. (2011). Evaluating conceptual metaphor theory. Discourse Processes, 48(8), 529-562.
Glenberg, A. M., & Kaschak, M. P. (2002). Grounding language in action. Psychonomic bulletin & review, 9(3), 558-565.
Grzywna, K. (2007). Metaphor comprehension by preschool children. M. A. thesis. University of Adama Mickiewicza
Johnson, C. D. (2012). Memory, metaphor, and Aby Warburg's Atlas of images. Cornell University Press.
Johnson, M. (Ed.). (1981). Philosophical perspectives on metaphor. U of Minnesota Press.
Keil, F. C. (1986). Conceptual domains and the acquisition of metaphor. Cognitive Development, 1(1), 73-96.
Lakoff, G. (1990). Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind (pp. 1987-1987). Chicago: University of Chicago press.
Lakoff, George (1993). The contemporary theory of metaphor, in A. Ortony (ed.), Metaphor and thought, Cambridge: Cambridge University Press.
Lakoff, George and Mark Johnson (1980). Metaphors we live by, Chicago: The University of Chicago Press.
Lakoff, G., & Turner, M. (1989). More than cool reason: The power of poetic metaphor.
Moore, K. (2000). Spatial experience and temporal metaphors in Wolof: Point of view, conceptual mapping, and linguistic practice.
Moore, K. E. (2006). Space-to-time mappings and temporal concepts. Cognitive Linguistics, 17(2), 199-244.
Ortony, A. (1993). Metaphor and thought. Cambridge University Press.
Özcaliskan, S. (2005). On learning to draw the distinction between physical and metaphorical motion: is metaphor an early emerging cognitive and linguistic capacity?. Journal of Child Language, 32(02), 291-318.
Özçalışkan, Ş. (2007). Metaphors we move by: Children's developing understanding of metaphorical motion in typologically distinct languages. Metaphor and Symbol, 22(2), 147-168.
Piaget, J. (1973). To understand is to invent: The future of education.
Stites, L. J., & ÖZÇALIŞKAN, Ş. (2013). Developmental changes in children's comprehension and explanation of spatial metaphors for time. Journal of child language, 40(05), 1123-1137.
Vosniadou, S. (1987). Children and metaphors. Child development, 870-885.
Winner, E. (1979). New names for old things: The emergence of metaphoric language. Journal of child Language, 6(03), 469-491.
Winner, E., Wapner, W., Cicone, M., & Gardner, H. (1979). Measures of metaphor. New Directions for Child and Adolescent Development, 1979(6), 67-75.