دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-197 
1. تحلیل گفتمان پیکره‌-‌بنیاد ترانه های فارسی

صفحه 1-25

محمد عارف امیری؛ آتوسا رستم بیک تفرشی1؛ یحیی مدرسی


2. معرفی دستگاه عددنویسی پهلوی و رهیافتی موثر به حساب اعداد پهلوی

صفحه 27-53

مهدی جعفری مته کلائی (آریا بزرگمهر)؛ فرزانه گشتاسب


7. فراگیری استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان فارسی زبان

صفحه 137-162

بهاره منصوری؛ شهین نعمت‌زاده؛ آزیتا افراشی