بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسیدانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول

3 دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار زبانشناسی دانشگاه فردوسی

چکیده

چکیده
هدف این مطالعه بررسی درک طنز در کودکان پیش‌دبستانیاز طریق ارائه تصویر به آن‌ها و تحلیل توضیحات زبانی‌شانبرمبنای نظریه عدم‌تجانس است.دراین پژوهش که از نوع توصیفی است در طی مصاحبه‌های نیمه ساختارمنداز شرکت‌کننده‌های این تحقیق که 50کودک پیش‌دبستانی4 -6 ساله بودند خواسته شد تا دو محرک بصری خاص را مشاهده کنند و بگویند آیا تصویر مشاهده شده از نظر آنها خنده‌دار بوده است یا خیر و اگر خنده‌دار بوده، به چه دلیلی است. این پژوهش علاوه بر نظریه عدم‌تجانس، با معرفی مراحل پیشرفت طنز مک‌گی و طبقه‌بندی‌های براون از طنز تصویری به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که: بیانکودکان پیش‌دبستانی از درک تصویر طنز بر اساس نظریه عدم تجانس چگونه صورت می‌گیرد؟یافته‌ها نشان می‌دهد که کودکان 4-6 ساله مورد بررسی در این تحقیق قادر به تشخیص مفاهیم طنز در تصاویر هستند. عدم‌تجانس در یک تصویر طنز را درک می‌کنند، به آن می‌خندند و می‌توانند دلیل خنده‌شان را توضیح دهند.آنها می‌توانند از طریق مقایسه تصویر با طرحواره‌هایی که در ذهنشان دارند به درک عدم‌تجانس‌های اصلی و فرعی یک تصویر خنده‌دار دست یابند. این موضوع نشان می‌دهد که توانایی شناختی کودکان در تشخیص عدم‌تجانس‌های مفهومی با مرحله سوم مراحل پیشرفت طنز مک­گی که به تخطی از نمودهای مفهومی می‌پردازد مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of pre-school children’s Explanation of pictorial humor Appreciation on the basis of Incongruity Theory

نویسندگان [English]

  • sarira keramati yazdi 1
  • shahla sharifi 2
  • Ali Alizadeh 3
  • Atiye KamyabiGol 4
1 Ph.D. Candidate of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad,
2 The Associate Professor of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad
3 The Associate Professor of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad,
4 The Assistant Professor of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad,
چکیده [English]

Abstract
The objective of the present study is to investigate the appreciation of humor in pre-school children on the basis of Incongruity Theory, by presenting them the picture and analyzing their oral Explanations. In the present study which is methodologically descriptive, through semi-structured interviews of the participants, including 50 four to six year-old pre-school children , they were asked to observe two special visual stimuli, and say that weather they were funny or not and if yes, explain the reason of funniness. In this investigation in addition to incongruity theory, representing McGee’s stages of humor development and Brown's categories of pictorial humor, we were seeking the answer for this fundamental question that: How is the pre-school children’s explanation of humorous picture appreciation on the basis of Incongruity Theory? Findings revealed that 4-6 year-old children in this study were able to recognize humorous contents in the pictures. They appreciate incongruity in the humorous picture, laugh at it, and explain their reason for their laughter. They were also able to distinguish the major and minor incongruities of a picture through the comparison of the picture with their own mental patterns. This shows that children's cognitive ability to identify conceptual incongruities is corresponded to the third stage of the McGee’s stages of humor development that notice violations of perceptual appearances of things.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: humor
  • appreciating of humor
  • incongruity Theory
  • pre-school children
  • pictorial humor
 
Attardo, Salvatore (1994).linguistic Theories of Humor, New York: Mouton de Gruyter.
Banas, A. J., N. Dunbar, D. Rodriquez & S. J.Liu. (2010). "A review of humor in educational setting:Four decades of research",Communication Education, 60(1), 115–144.
Bariaud, F. (1989)."Age differences in children’s humor". In P.E,McGhee(Ed.), Humor and children’s development, A guide to practical applications (pp. 15-45). New York: the Haworth Press.
Berlyne, Daniel E. (1960). Conflict, arousal, and curiosity. New York: McGraw-Hill.
Booth-Butterfield, Melani& Melissa Wanzer,(2010).Humorous communication as goal-orientedcommunication. In Deanna Fassett& John T. Warren (eds.), SAGE Handbook ofCommunication and Instruction, 221–240. Thousand Oaks CA: Sage.
Brown, Ivan. (1990). Responses of adults with developmental disabilities to cartoon riddle humor. Unpublished manuscript, Ontario institute for studies in education.University of Toronto.
Brown, Ivan. (1993). "Young children’s explanation of pictoral humor: A preliminary study". EarlyChild Development and Care 93.35–40.
Crain, W.(1992).theories of development, Concepts and applications. New Jersey: prentice Hall.
Guo, J., X. Zhang & A. Xeromeritou.(2011). "Humor among Chinese and Greek preschool childrenin relation to cognitive development",International Journal of Elementary Education 3(3).153–170.
Kiken, Mark E.(1977).The Grammar of Humor (Ann Arbor, MI: University Microfilms International)
Kuchner, J.F.(1991)."the humor of young children",the meeting of the National Association for the Education of Young children Uniondale.NY.
Latta, Robert (1999).The Basic Humor Process: A Cognitive-Shift Theory and the Case Against Incongruity, Berlin: Mouton de Gruyter.
Loizou, Eleni. (2005). "Infant humor: The theory of the absurd and the empowerment theory",International Journal of Early Years Education 13(1). 43–53.
Loizou, Eleni. (2006). "Young children´s explanation of pictorial humor",Early Childhood EducationJournal 33(6).425–431.
Loizou, Eleni. (2011)."Disposable cameras, humor and children’s abilities", contemporary Issues in Early Childhood 12(2), 148-162.
Loizou, Eleni&Kyriakou, Maria (2016)."Young children’s appreciation and Production of Verbal and Visual humor", Humor, 29(1): 99-124.
Martin, Rod A. (2007). The psychology of humor: An integrative approach. Oxford: ElsevierAcademic Press.
Makins, Marian (ed.) (1979).Collins English Dictionary, Glasgow.
McGhee, Paul. E. (1979).Humor: Its origin and development. San Francisco: Freeman.
McGhee, Paul. E. (1984).Play, Incongruity and humor. In T. D. Yawkey, & A. D. Pellegrini (Eds.), Child’s play: developmental and applied, 219-236. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Morreall, J.(1983). Taking laughter seriously, Albany: SUNY.
Morreall, John. (1987). Taking laughter seriously, Albany, NY: State University of New York.
Pien, D. ,&Rothbart, M. K. (1980). Incongruity humor, play, and self- regulation of arousal in young children, In P. E. McGhee, & A. J. Chapman (Eds.), children’s humor 1-21, New York: John Wiley and Sons.
Pitri, Eliza. (2011). "Children’s funny art and the form it can take over time",International Journal ofEducation through Art 7(1). 81–96.
Rothbart, M. K., &Pien, D. (1977). Elephants and marshmallows: A theoretical synthesis of Incongruity-Resolution and arousal theories of humor. In A. J. Chapman, & H. C. Foot (Eds), it’s a funny thing, humor (pp. 37-41). Oxford, UK: pergamon Press.
Sezgin, ElifYalcintas&Hatipoglu, Recep (2017)."The study of the 5-6 year-old children’s Appreciation the humor at preschool Education", universal Journal of Educational Research 5(11): 1902-1911.
Shultz, T. R. (1970).cognitive factors in children’s appreciation of cartoons: Incongruity and its resolution, unpublished doctoral dissertation, Yale University.
Shultz, Thomas R. (1972). "The role of incongruity and resolution in children’s appreciation ofcartoon humor",Journal of Experimental Child Psychology 13(3). 456–477.
Shultz, Thomas R. (1974). "Development of the appreciation of riddles",Child Development 45. 100–105.
Shultz, T. R. (1976). A cognitive-developmental analysis of humour. In A. J. Chapman & H. C. Foot (Eds.), Humor and laughter: Theory,research, and applications (pp. 11–36). London, UK: Wiley.