تاثیرپذیری واژگانی زبان مندایی از زبان‌های رایج در خوزستان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانش آموخته پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ls.2020.5064

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تاثیرپذیری واژگانی زبان مندایی نوین­ گونۀ اهوازی از زبان­های رایج در خوزستان پرداخته است. در این بررسی از دو روش میدانی و اسنادی با استفاده از ضبط داده­ها از گویندگان بومی مندایی نوین و کنترل داده­ها در فرهنگ زبان مندایی استفاده شده است. با بررسی داده­ها مشاهده شد که زبان مندایی بیشترین میزان واژه­های قرضی را از زبان فارسی به عنوان زبان معیار کشور ایران و زبان عربی به عنوان زبان رایج بخشی از مردم منطقه داراست و این واژه­ها در روند انتقال از زبان مبداء به زبان مندایی دچار تحولات آوایی نسبتا قابل ملاحظه و تحولات معنایی محدودی شده­اند و بیشترین میزان این واژه­ها را در حوزه معنایی ابزار واشیاء مورد استفاده در زندگی روزمره شاهد هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the current languages in khuzestan region on Mandaic lexicon

نویسندگان [English]

  • yahya modarresi 1
  • soheila ahmadi 2
1 Linguistics professor of IHCS
2 Department of Linguistics. faculty of linguistics. institute for humanities and cultural studies
چکیده [English]

 
The present study investigates how much Mandaic language, spoken in Ahvaz, is lexically influenced. In order to collect data, field work and library method are used through interviews recorded from native speakers and then datas are checked in Mandaic dictionary, respectively.It is concluded that Persian, the official language of Iran, and Arabic, the most common language spoken in Khouzestan, are the most influencing languages, respectively.The loan words are not so different from the original ones in terms of semantic aspect whereas they are phonetically changed and these loan words are mostly used in the domain of things which are used in routine life

کلیدواژه‌ها [English]

  • mandaic language
  • language contact
  • borrowing
  • phonetic evolution
  • semantic evolution
آرلاتو، آنتونی. 1384. درآمدی بر زبان­شناسی تاریخی. ترجمه یحیی مدرسی تهرانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بشیرنژاد، حسن. (84-1383). زبان­های محلی ایران و خطر انقراض. فصلنامه فرنگ مردم ایران، شماره 5 و 6
شیرالی، عادل. 1389. صابئین راستین، تهران: انتشارات بصیرت.
عربستانی، مهرداد. 1387. تعمیدیان غریب، تهران: نشر افکار
Drower, E.S and Macuch, R.A. 1963. A Mandaic Dictionnary. Michigan: Axford At   the clarendon press.   
Haberl, ch. G.2009.The Neo – Mandaic Dialect of Khorramshahr .wiesbaden: Harrassowitz.
Lyovin, A. 1997. An Introduction to the languages of the world. New York:  Oxford University Press.
Macuch, R. 1993. Neumandaische Texte im Dialekt von A. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
Macuch, R. 1965. Hand Book of Classical and Modern Mandaic. Berlin: Walter de Gruyter and Co.
Noldeke, Th. 1895. Mandaean Grammar. Eugene,United States: Wipf and stock Publishers.