مراحل انتقال دارایی و قوانین آن بر اساس مادیان هزار دادستان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ls.2020.5443

چکیده

مادیان هزار دادستان متنی متعلق به اواخر دورۀ ساسانی یعنی قرن هفت میلادی است و دربردارندۀ مسائل حقوقی در دورۀ پیش از اسلام است. بررسی و تحلیل دو فصل از این متن، مراحل انتقال دارایی و قوانین آن را آشکار می­کند. یکی از این دو فصل مربوط به واگذاری دارایی است و در آن چگونگی انتقال دارایی از فردی به شخص دیگر بیان می­شود. فصل دیگر، چگونگی پذیرش آن دارایی را از سوی دریافت­کننده بیان می­کند. هدف از این پژوهش بیان مراحل انتقال دارایی و قوانین آن است. و تلاش می­کند به این پرسش پاسخ دهد که برای انتقال دارایی چه کارهایی باید انجام می­شد و چه قوانینی برای آن وجود داشت؟ بر اساس این متن هر کسی اختیار داشت از دارایی خویش، چیزی را به کسی واگذار کند. در اولین مرحله از واگذاری، فرد تمایل خود را برای واگذاری، بیان می­کرد و به اصطلاح اظهار مالکیت می­کرد. پس از اظهار مالکیت، دارایی از اختیار فرد واگذارکننده خارج می­شد و در اختیار دریافت­کننده قرار می­گرفت؛ اما شرط مالکیت نهایی این بود که دریافت­کننده اعلام پذیرش می­کرد و اظهار می­داشت، دارایی را پذیرفته است. اظهار مالکیت و پذیرش دارایی باید به دقت بیان و ثبت می­شد و واگذاری و پذیرش آن در این صورت کاملاً قانونی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The process of transferring assets and its rules based on Mādayān ī hazār dādestān

نویسنده [English]

  • Nadia Hajipour
Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Mādayān ī hazār dādestān is a text that belong to late Sassanid era, the 7th century AD,and covers legal issues in the pre-Islamic period. Analyzing two chapters of this text reveals the steps of asset transfer and its rules. One of them is related to the transfer of assets, which describes how to transfer assets from one person to another. The next chapter has been described how the recipient will accept the asset. The purpose of this research is to describe the steps of asset transfer and its rules. And it tries to answer the question, what are the steps for the transfer of assets and what were the rules for it? According to this text, everyone had the right to give something of their property to someone. In the first step, the person expressed his desire to transfer, and the so-called declaration of ownership. Then, the asset was taken out of the custodian's possession and given to the recipient; But the condition of the final ownership was that the recipient would accept and declare that he had accepted the asset. This had to be carefully explained and recorded, and in that case the transfer and acceptance was completely legal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • property
  • Acceptance of property
  • property transfer
  • Middle Persian
  • Mādayān ī hazār dādestān
پریخانیان، آناهیت. (1387). «جامعه و قانون ایران»، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان، مجلد3، جلد2، گردآورنده: احسان یارشاطر، ترجمۀ حسن انوشه، تهران: امیر کبیر.
تفضلی، احمد (1376 یا 1378). تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، چاپ3، تهران: سخن.
حاجی­پور، نادیا (1395). «مفسران حقوقی مادیان هزار دادستان»، پازند، س 12، ش 44، صص 35-52.
حاجی­پور، نادیا (1397). مادیان هزار دادستان (بخش دوم از رونوشت مودی). تهران: گروه پژوهشی یادگار باستان و نشر فروهر.
حاجی­پور، نادیا (1398). «اظهار مالکیت دارایی در دورۀ ساسانی بر اساس مادیان هزار دادستان». مجموعه مقالات نخستین همایش ملی فرهنگ و زبان­های باستانی. تهران: سمت. صص 155-172.
حاجی­پور، نادیا (1399). «قوانین اظهار پذیرش دارایی بر اساس متن مادیان هزار دادستان». در مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی زبان­ها و گویش­های ایرانی، تهران: دایره المعارف بزرگ اسلامی.
راشدمحصل، محمدتقی (گزارنده). (1385). وزیدگیهای زادسپرم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
عریان، سعید (گزارنده). (1391). مادیان هزار دادستان (هزار رای حقوقی)، تهران: انتشارات علمی.
فره­وشی، بهرام. (1346). فرهنگ پهلوی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
کریستن‌سن، آرتور، (1351)، ایران در زمان ساسانیان، چ چهارم، تهران: ابن سینا.
مادیان ← Modi (1901).
مادیان انکلساریا← Anklesaria (1912).
مزداپور، کتایون. (1389). «بررسی چند اصطلاح فارسی میانه دربارۀ خانواده»، زبان‌شناخت، سال اول، بهار و تابستان، ش1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مکنزی، دیوید نیل. (1379). فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمه مهشید میرفخرایی، چ ؟؟؟؟. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
میرفخرایی، مهشید (گزارنده). (1390). روایت پهلوی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
Anklesaria, B. T. (1964). Vichitakiha-i Zatsparam, with text and introduction, Bombay.
Anklesaria, T. D. (1912). The Social code of the Parsees in Sasanian Times or the Madigân-i-HazârDâdistân, Part II, With an intro. By J. J. Modi, Bobay.
Bailey, H. W. (1979). Dictionary of khotan saka, Cambridge.
Bulsara, S. J. (1976). The Laws of the ancient Persians, Bobay.
Davar, M. B., 1912. Šāyast Lā Šayast. Bombay.
Dhabhar, B. N., (ed.) (1913). The Pahlavi Rivâyat Accompanying The Dâtistân-î Dînîk, Bombay.
Jamasp, D. H. (1907).Vendidad, Vol. I, Bombay.
Jamasp-Asana, J. M., 1897-1913. Pahlavi Texts. Bombay.
Macuch, M., (1988) . "Barda and Barda-dārī", in Encyclopædia Iranica, Vol. III, Fasc. 7, pp. 763-766, London- New York.
Macuch, M., (1993). Rechtskasuistik und Gerichtspraxis zu Beginn des siebenten Jahrhunderts in Iran, Wiesbaden.
Macuch, M. (2004). Inheritance. in Encyclopædia Iranica, Vol. XIII, Fasc. 2, pp. 125-131, London- New York.
Macuch, M. (2005). "Mādayān ī Hazār Dādestān". in Encyclopædia Iranica, → http://www.iranicaonline.org/articles/madayan-i-hazar-dadestan
Macuch, M. (2015). "Substance and Fruit in the Sasanian Law of Property and the Babylonian Talmud". In The Archaeology and Material Culture of the Babylonian Talmud, Ed. By Markham J. Geller. Leiden Brill. Pp. 245-256.
Macuch, M., (2009). "Judicial and Legal System iii. Sasanian Legal System", in Encyclopædia Iranica, Vol. XV, Fasc. 2, pp. 181-196, London- New York.
Modi, J. J. (1901). Mâdigân-i- Hazâr Dâdîstân, Part I, Poona.
Perikhanian, A. (1997). The Book of a Thousand Judgements (a sasanian Law-Book), tr. Nina Garsoïan, New York.
Shaki, M., (1992). "Contract", in Encyclopædia Iranica, Vol. VI, Fasc. 2, pp. 221-224 and Vol. VI, Fasc. 3, pp. 225-226, London- New York.