دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، شهریور 1399 
بررسی هویت‌های چندگانه در نام‌گذاری رسمی و غیررسمی شهر رشت

صفحه 115-134

10.30465/ls.2020.5911

بهمن زندی؛ زهرا حسن زاده راد؛ بلقیس روشن؛ محمدرضا احمدخانی