دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
6. بررسی هویت‌های چندگانه در نام‌گذاری رسمی و غیررسمی شهر رشت

صفحه 115-134

10.30465/ls.2020.5911

بهمن زندی؛ زهرا حسن زاده راد؛ بلقیس روشن؛ محمدرضا احمدخانی


12. نقش اطلاعات هیجانی در درک کلامی سالمندان فارسی زبان

صفحه 243-259

10.30465/ls.2020.5441

فاطمه نعیمی حشکوایی؛ حسن عشایری؛ مریم نوروزیان