بررسی ساختار عبارات استعاری بد‌‌ن‌مند کودک فارسی زبان(3 تا 5 ساله) بر مبنای نقش عوامل جامعه شناختی زبان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،

10.30465/ls.2020.5447

چکیده

پژوهش حاضر سعی دارد به منظور دستیابی به میزان تاثیر نقش عوامل اجتماعی زبان، درک و کاربرد استعاره‌ی بدن‌مند را با توجه به سه مشخصه‌ی سن، جنس و طبقات اجتماعی در میان کودکان 3 تا 5 ساله‌ی فارسی زبان بررسی نماید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش 360 کودک دختر و پسر ۳ تا ۵‌ساله‌ی فارسی‌زبان از مناطق یک، چهار و بیست تهران در سه گروه آزمونی در شرایط آزمونی یکسان قرار گرفتند. آزمون خودساخته‌ای بر مبنای تکمیل عبارات استعاری جاخالی و پژوهش پیکال (۲۰۰۳) صورت گرفت که به‌وسیله‌ی ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن مورد تایید است. با تکمیل پرسشنامه‌ی پژوهش حاضر مشخص شد که بیشترین بسامد درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند کودکان ابتدا مربوط به حواس بینایی و چشایی و پس از آن بساوایی، بویایی و در نهایت شنوایی می باشد، علاوه بر آن مشخصه‌های سن، جنس و طبقه‌ی اجتماعی  تفاوت معناداری در  درک و  کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند کودکان پدید آورده است. عبارات استعاری بدن‌مند در هر گروه اجتماعی بر اساس نوع شناخت کودکان از بدن و محیط زندگی آنان متفاوت می‌باشد. به عبارتی در این پژوهش نشان داده شد عوالم شناختی کودکان و درک استعاری آنان با شناخت اجتماعی شان رابطه‌ای مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of structure embodied metaphors based on sociological factors in 3 to 5 years old of persian language child

نویسنده [English]

  • saeede shojarazavi
assistant professor of linguistics,Institute for Cultural Heritage and Tourism
چکیده [English]

This study, therefore, attempts to review the application of embodied metaphorical expressions in Persian language children 3 to 5 years old. The subjects are 360 kids (boys & girls) 3 to 5 years old, Persian speaking children from districts 1, 4 and 20 in Tehran city. A self-made test of filling the blanks and pikul (2003) field research was performed by means of which the kronbach at percentage was approved. By completion of all questionnaires it became evident that Most frequencies for understanding and application of embodied metaphorical expressions First, it relates to the senses of sight and taste, and then to touch, smell, and finally hearing, In addition to the characteristics of age, sex and social class has made a significant difference in the understanding and application of children's embodied metaphorical expressions. embodied metaphorical expressions in every social group depending on how children perceive their body and their living environment, it is different. In other words, it was shown in this study children's cognitive knowledge and their metaphorical understanding are directly related to their social cognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphor embodiment
  • cognitive linguistics
  • Persian speaker child
  • sociolinguistic
  • language learning
صادقی، شهلا(۱۳۹2) . «فرایند رشد درک شناختی در کودکان ۶ تا ۸ سالة فارسی‌زبان»، پایان‌نامه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
قاسم‌زاده، حبیب‌اله (1394). «استعاره و پردازش استعاره‌ای»، خلاصه مقالات هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران، 5 تا 7 دیماه، تهران: دانشگاه خوارزمی.
 قناد، سهیل (1387). «بررسی خطاهای آوایی کودک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان فارسی» دانشگاه پیام نور، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی.
 قاسم‌زاده، حبیب اله (1391). استعاره و شناخت. تهران، انتشارات کتاب ارجمند.
قنبری، زهرا (1391). «بررسی معنا شناختی استعارة زمان در داستان‌های کودک به زبان فارسی گروه‌های سنی الف، ب، ج» دانشگاه آزاد اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی همگانی.
 گلفام، ارسلان و رنگین‌کمان، ف (۱۳۸۶) .«فراگیری استعاره در کودکان پیش از دبستان» مجموعه مقالات هفتمین همایش زبانشناسی ایران، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، صص ۷۰۸- ۷۱۸  .
مدرسی، یحیی(1368). درآمدی بر جامعه شناسی زبان. تهران: موسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
نیلی پور، رضا (1394). زبان‌شناسی شناختی، تهران: هرمس.
 -  Biyalka-Pikul  Marta )2003). “Metaphors  in preschool child thinking about the mind”. Psychology of Language and Communication ; 7(2):  37-47.
-Bialeka-Pikul Marta (2002). “Co dzieci wiedza o umyśle i myśleniu. Badania i opis dziecíecej reprezentacji stanów mentalnych”. Kraków: Wydawnictwo UJ. [Polish].
-Feldman, J (2006.  From Molecule to Metaphor: A Neural Theory of Language. The MIT press.
-Gardy,  J (1997).   Foundations of Meaning. UC Berkeley Ph.D.  Dissertation.
-    Gentner, D. (1977). Children's performance on a spatial analogies task. Child Development, 48, 1034- 1039.
 
-Johanson, M. (1997(.  Metaphor Vs,Conflation in the Acquisition of Polysemy: The Case of See. In-Hirage et al
-Lakoff, G. & M. Johnson )1999).  Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenges to western thought. New York: Basic books.
-Lakof,G &Johnson, M (1980). Metaphors we live by” Chicago: University of Chicago press.
-Meltzoff AN, Gopnik A, Repacholi BM Toddlers(1999(. understanding of intentions, desires, and emotions: Explorations of the dark ages. PD
-Vosniadou, S & Ortony (1983) .A,  “the emergence of the literal metaphorical –anomalous distinction in young children”.  Child Development, 54, 154- 16,