مقایسة اثر تنیدگی‌زایی محاسبة ذهنی و تعارض زبان‌شناختی واج ـ فونتیک بر تغییرات کورتیزول بزاقی در دختران دانش‌آموز دبیرستانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام‌ نور تهران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه پیام نور

3 استاد گروه روان‌شناسی دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه پیام نور

چکیده

تعارض زبان‌شناختی واج ـ فونتیک یکی از عوامل مهم زمینه‌ساز تنیدگی در دانش‌آموزان به‌حساب می‌آید که پیامد‌های روانی ـ فیزیولوژیکی مختلفی دارد. هدف پژوهش حاضر مقایسة آثار تنیدگی‌زایی محاسبة ذهنی (جمع‌بندی متوالی اعداد بدون استفاده از قلم، کاغذ، و ماشین‌حساب) و تعارض زبان‌شناختی واج ـ فونتیک (تعارضی که بر اثر خواندن واج‌های فارسی نگارش‌شده به حروف انگلیسی در زمینة شناسایی کلمه، تداعی واژگانی و معنایی آن پدید می‌آید)، بر فعالیت محور هیپوتالاموس ـ هیپوفیز ـ آدرنال (تغییرات کورتیزول بزاقی) در دانش‌آموزان است. در این بررسی، 30 دانش‌آموز دختر از یک دبیرستان در منطقة 5 آموزش و پرورش شهر تهران به صورت نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. پس از اطمینان از سلامت جسمی و روانی، آن‌ها به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول تعارض زبان‌شناختی واج ـ فونتیک (آزمون خواندن متن پینگلیش) و گروه دوم محاسبة ذهنی (آزمون PASAT) را انجام دادند. نمونه‌های بزاقی در هر دو گروه 3 بار (قبل از آزمون، بعد از آزمون، و 15 دقیقه بعد از آزمون) گرفته شد و میزان کورتیزول بزاقی در آزمایشگاه با روش الایزا تعیین گردید. یافته‌ها: دو تکلیف محاسبة ذهنی و تعارض زبان‌شناختی واج ـ فونتیک در تغییر میزان متغیر وابسته (کورتیزول بزاقی) در سه نوبت تفاوت معناداری ندارند (05/0>P)؛ تغییرات شاخص فیزیولوژیک در دو گروه آزمایشی بیان‌گر افزایش کورتیزول بزاقی پس از هر دو آزمون است. نتیجه‌گیری: محاسبة ذهنی و تعارض زبان‌شناختی واج ـ فونتیک، به‌مثابة منابع تنیدگی‌زایی، کورتیزول بزاقی را در دختران دانش‌آموز دبیرستانی افزایش می‌دهند و افزایش در دو گروه یک‌سان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between the Effect of Stressor and Mental Arithmetic and Linguistic Phonemes- Phonetics Contradiction on Biomarkers Systolic Blood Pressure, Diastolic Blood Pressure Heart Rate in High School Student Girls

نویسندگان [English]

  • Fariba Jannesari Ladani 1
  • Alireza Aghayusefi 2
  • Ahmad Alipour 3
  • Hossein Zare 2
1 Payame Nour University
2 Associate Professor Psychology Payame Nour University
3  Professor Psychology Payame Nour University
چکیده [English]

Background and purpose: linguistic phonemes-phonetics contradiction is one of the major factors underlying the effects of stress on students is considered ... The purpose of this research is to study the linguistic phonemes-phonetics contradiction and the mental arithmetic caused by stress effect creations on activity of autonomic nervous system (systolic blood pressure, diastolic blood pressure, heart rate) in the high school students. Methods: 30 female students from each education level of high school in one of the high schools at disrtict5 of Tehran education system were selected randomly. After ensuring of their physical and mental health they were divided to 2 equal groups In first group, linguistic phonemes-phonetics contradiction (reading of Finglish text) and in second group the mental arithmetic (PASAT test) were performed. Systolic blood pressure, diastolic blood pressure, heart rate, was measured at 3 steps. At 8-9 o’clock in the morning. Result: The two types of stress creation in mental arithmetic and linguistic phonemes-phonetics contradiction have no significant differences (p>0.05) in the change of composition of the dependent variable (systolic blood pressure ,diastolic blood pressure ,heart rate in 3 steps). Indicators in two experimental groups have significant increase (p<0.05) after both intervention. Conclusion: linguistic phonemes-phonetics contradiction and mental arithmetic as sources of stress creation increase systolic blood pressure .diastolic blood pressure, heart rate, in female students and this increase was same in both of experimental groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress
  • mental arithmetic
  • linguistic phonemes-phonetics contradiction
  • systolic blood pressure
  • diastolic blood pressure
  • heart rate
بارون، رابرت، دان بیرن، و نایلا برنسکامپ (1389). روان‌شناسی اجتماعی، ترجمة یوسف کریمی، تهران: نشر روان.
دلاور، علی (1387). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد.
سارافینو، ادوارد پ. (1387). روان‌شناسی سلامت، ترجمة میرزایی و همکاران، تهران: رشد.
علی‌پور، احمد (1385). «اثر استرس امتحان بر تغییرات کورتیزول بزاقی و نبض دانش‌آموزان و تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر آن»، مجلة علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ش 2، دورة هشتم.
نظربلند، ندا (1384). «بررسی واکنش‌های فیزیولوژیک به استرس بر اساس فعالیت سیستم‌های مغزی ـ رفتاری»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی.
 
Alabsi, M., S. Bongard, T. Buchman, G. A. Pincomb, J. Licinio, and W. R. Lovallo (2007). ‘Cardiovascular & Neuroendocrine Adjustment to Public Speaking & Mental Arithmetic Stressors’, Psychophysiology, Vol. 34.
Allen, M. and M. D. Crowell (1998). ’Pattern of Autonomic Response During Laboratory Stressor‘, Psychophysiology, 26.
Bolini,A. M. and E. F. Walker (2002). Effacacy of Laboratory Stressor: Failure to Replicate the Trier Social Stress Test, Emory University.
Dawans, B. V., C. Krishbaum, and M. Heinrichs (2010). ‘The Trier Social Stress Test for Groups (TSST-G) a New Research Tool for Controlled Simultaneous Social Stress Exposure in a Group Format’, Psychoneuroendocrinology, 36.
Dedovic, K., A. Duchesne, J. Andrews, V. Engert, and J. C. pruessner (2009). ‘The Brain & the Stress Axis: The Neural Correlates of Cortisol Regulation in Response to Stress’, Neuro image, 47, 3.
Elizabet, K. C., G. Dayanada, M. S. Kusumaderi, K. C. Sunil, S. Sujayasri, and S. Suhas (2009). ‘The Response of Serum Cortisol and Leptin Level to Academic Stress’, Journal of Health and Allied Sciences, 8, 31.
Goel, N. K. (2008). ‘Current Status of Cardiovascular Risk Due Too Stress’, Internet Journal of Health, <www.Sience Direct.com>.
Grownwall, D. (1977). ‘Paced Auditory Serial Addition Task: A Measure of Recovery From Concussion’, Percental & Motor Skills, 44.
Grownwall, D. and H. Sampson (1974). The Psychological Effect of Concussion, Newzland: Auckland University Press.
Gulati, K. and A. Ray (2009). ‘Stress: Its Impact on Reproduction & Developmental Toxity’, in Reproductive & Development Toxicology.
Gunner, M. R., S. Wewerka, K. Frenn, J. D. Long, and C. Griggs (2009). ‘Developmental Changes in Hypothalamus-Pituity-Adrenal Activity Over the Transition to Adolescence: Normative Changes & Associations With Puberty’, Development Psycholopathology, 21.
Hellhammer, D. H., S. Wust, and B. M. Kudeielka (2009). Salivary Cortisolas a Biomarker in Stress Research, Psychoneuro Endocrinology, 34, 2.
Heponiemi, T. (2004). Psychological and Emotional Stress on Subsequent Neuropsycological Test Performance, Clinical Psychology, 19.
Jonsson, P., M. Wallergard, K. Osterberg, A. M. Hansen, G. Johnsson, and B. karlson (2010). ‘Cardiovascular & Cortisol Reactivity & Habituation to a Virtual Reality Version of Trier Social Stress Test: A Pilot Study’, Psychoneuroendocrinology, 35, 9.
Kenneth, J. T. and M. N. Dretsch (2011). The Handbook of Stress-Neuropsychological Effects on the Brain, Blackwell publishing Ltd.
Kirschbaum, C. (2010). ‘Trier Social Stress Test’, Stolerman Ian P. (ed.), in Encyclopedia of Psychopharmacology, Springer: Berlin.
Kirschbaum, C., K. M. Pirke, and D. H. Hellhammer (1993). The Trier Social Stress Test, a tool for Investigating Psychological Stress Response in a Laboratory Setting, Neuropsychobiology, 28.
Krsljak, E. and K. Gosic (2008). ‘Determination of Cortisol Levels in Plasma & Saliva in Women Exposed to Chronic Stress’, Serbia n dental J , 55.
Lovallo, W. R., N. H. farag, A. Vincent, T. L. Thomas, and M. Wilson (2006). ‘Cortisol Response to Mental Stress, Exerscise & Meals Following Caffeine Intake in Men & Women, Pharmachology Biochemistry & Behavior, 83, 3.
Mulder, A. M. (2011). ‘An Exploration of Acute Stress Response to Psychological & Physical Stressors, Utilizing Biomarkers of Cardiovascular, HPA, SAM & Secretory Immune System’, Phd. Thesis, Southern Cross University, Lismore, NSW.
Oldehinkel, A., J. Ormel, N. M. Bosch, E. C. Bouma, A. M. Roon, J. M. Rosmalen, and H. Riese (2010). ‘Stressed-Out Associations Between Perceived & Physiological Stress Response in Adolescents’, Psychophysiology, in Press.
Roelofs, K., J. Vanpeer, E. D. Berretty, P. D. Jong, P. Spinhoven, and E. Elzinao (2009). ‘Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis Hyperresponsiveness is Associated With Increased Social Avoidance Behavior in Social Phobia’, Biological Psychiatry, 65, 4.