دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-140 
6. حالت و حالت‌نمایی در وفسی

صفحه 85-105

مهین‌‌ناز میردهقان؛ سعیدرضا یوسفی