بررسی ویژگی‌های خانواده‌های زبانی و تأثیر آن بر روی انواع خطاهای تولیدی در افراد دارای شکاف کام پس از عمل جراحی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان‌شناسی همگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 فوق لیسانس زبان‌شناسی، کارشناس توان‌بخشی آموزش و پرورش شهر تهران

3 دکترای زبان‌شناسی همگانی، مدیر گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

دستگاه بازخوان یکی از دستگاه‌های مهم گفتار است که بدون سلامت آن برخورداری از گفتار طبیعی غیر ممکن است. این دستگاه بر اثر عارضة شکاف کام٬ که در ارتباط طبیعی حفرات بازخوان حلق و دهان و بینی اختلال ایجاد می‌کند، دچار آسیب می شود که با عمل جراحی به ترمیم آن اهتمام می‌ورزند. نمونه‌های مورد مطالعه در این پژوهش سی نفرند که در فاصلة زمانی تحقیق حداقل شش ماه از زمان جراحی شکاف کام آن‌ها گذشته بود. پانزده تن از این بیماران پسر و پانزده تن دخترند، حداقل سنی پنج سال و حداکثر سنی پانزده سال است. این افراد از نظر میزان خیشومی‌شدگی صدا و ویژگی‌های زبان‌شناختی گفتار در قالب هجا و واژه حداقل شش ماه پس از جراحی مورد ارزیابی قرار گرفتند و با تحقیقات مشابه در خانواده‌های زبانی دیگر مقایسه شدند. نتایج پژوهش به صورت زیر خلاصه می‌شود: همة واکه‌ها و هم‌خوان‌ها در افراد فارسی‌زبان پس از عمل جراحی شکاف کام، دچار خیشومی‌شدگی بودند. واکه‌های گسترده و پیشین بیش از واکه‌های گرد و پسین دچار خیشومی‌شدگی بودند. هم‌خوان‌های روان بالاترین خیشومی‌شدگی را نشان می‌دادند و هم‌خوان‌های لرزشی کم‌ترین میزان خیشومی‌شدگی را مطرح می‌‌کردند. خطا‌های تولیدی افراد فارسی‌زبان در سطح واژه بیش‌تر شامل حرکت‌های جبرانی از نوع تولید دومین بود٬ که نتیجه‌اش برخلاف افرادی با خانوادة زبانی عربی و انگلیسی بود که خطاهای تولیدی از نوع اجباری را نشان می‌‌دادند. بیش‌ترین اختلال تولید شامل پرخیشومی‌شدگی و کم‌ترین اختلال تولید شامل جابه‌جاشدگی و جانشین‌شدگی در تولید بود که به طور کلی خطاهای واج‌شناختی حتی در زبان فارسی را شامل نمی‌‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Language Family and Effect of Disorder Articulation in Cleft Palate Persons after Surgery

نویسندگان [English]

  • Alieh Kord Zaferanloo Kamboozia 1
  • Mahdieh Seyyedzade Aghdam 2
  • Ferdows Aghagolzade 3
1  Associate Professor Tarbiat Modares University
2 M.A Linguistics
3 Professor Linguistics Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Normal speech may defect from resonance to disorders. These results from inappropriate coupling of the oral and nasal cavities which frequently occur in cleft palate and operative techniques are used to repair it. Measurement of nasalance score by modern and or exact instrument devices is an important part of the evaluation of patient with resonance disorders due to cleft palate and or velopharyngeal in sufficiency. In this study snap test and phonetic tests after palatoplasty for Persian speaking persons. Paletoplasty was done for 30 people (15 boys and 15 girls) with cleft palate between the age of 5 and 15 years old and had not any problems in hearing and hadn’t cold or any other illness which can affect voice and resonance. Snap test and phonetic test was done for them after surgery. Each of subjects produced prolonged 6 vowels (for three second) 23 consonants in syllable and 69 words (23 in first place.23 in middle place.23 in last place) and electronic system (nasometer) calculated nasalance scores of snap test for vowels and consonants and 69 words productions judging by 5 normal listener and recognizing normal articulation and disarticulation. All of the Persian vowels and consonant in cleft palate persons after palatoplasty are hyper nasal. The most mean nasalance score of vowels is for /i/ and the least mean nasalance score is for /o/ sound. The most mean nasalance score of oral consonant is for /L/ the least mean nasalance score is for /q/ sound. The most of disarticulation includes compensatory the least disarticulation includes substitution in production. The most of compensatory production includes secondary articulation. The most of secondary articulation includes glottalized. The most of obligatory production includes nasalized and omission. The findings are similar to other research’s findings. This study prepared statistical data about nasalance score of Persian sounds in cleft palate person after surgery which can be a good start for repairing surgery in order to improve speech cleft palate. Findings of this study indicates the necessity of completing them with the other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cleft palate
  • nasalized
  • compensatory movement
  • secondary articulation
  • replacementlized
  • substitutalized
  • surgery of cleft palate
ایمانی، ایرج (1366). شکاف لب و کام و اختلالات گفتاری ناشی از آن، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
بدری، عبدالرزاق (1377). اختلالات تکلم، تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.
ثمره، یداله (1383). آواشناسی زبان فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
داروئی، اکبر (1377). بررسی سازوکار کامی حلقی در مورد افراد فارسی‌زبان، تهران: دانشکدة علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
درخشنده، ف. (1382). «بررسی مقایسة میانگین نمرة آزمون استرگنوز دهان در کودکان مبتلا به شکاف کام و کودکان سالم»، مجلة توان‌بخشی، دورة ششم، ج 1.
دژاکام، عبداله (1365). واج‌شناسی بالینی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شمشادی، هاشم (1378). نارسایی اسفنکتر کامی حلقی، تهران: دانشکده علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
شمشادی، هاشم و رضا نیلی‌پور (1379). بیماری‌شناسی در آسیب‌های گفتار و زبان، تهران: دانشکدة علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
عربیون، حمیدرضا (1373). بررسی روش‌های درمان جراحی بیماران مبتلا به شکاف لب و کام، تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.
علوی، داود (1365). اختلال تکلم در شکاف کام و فارنگوپلاستی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.
کاظمی، عباس و مجید راستی (1382). «بررسی پاتولوژی اولیة شکاف کام»، مجلة دانشگاه علوم پزشکی ایران، س 10، ش 34.
کامبوزیا، ع. و رامین گلشاهی (1386). «نرم‌افزار بازشناسی رشته‌های تک‌هجایی فارسی»، مجموعه مقالات هفتمین همایش زبان‌شناسی ایران، دورة هفتم، ج 2.
نیلی‌پور، رضا (1380). زبان‌شناسی و آسیب‌شناسی زبان، تهران: هرمس.
 
Al-wahdani (2005). ‘Status of a Sample of Jordanian People Ages 10 to 28 With Cleft Lip and Palate’, Palate-Craniofacial Journal, No. 42.
Chan, R. K. K. (2006). ‘Chinese Attitudes Toward Cleft Palate: Effects Of Personal Contacts’, The Cleft Palate-Craniofacial Journal, No. 39.
Elendor, A. (2001). ‘Speech Outcomes in Isolated Cleftpalate: Impact of Cleft Extent and Additional Malformation’, The Cleft Palate-Craniofacial Journal, No. l39.
Hardin, j. (2005). ‘Speech Production Patterns of Prescoolers With Cleft Palate’, Cranio Facial Journsl, No. 42.
Kimary, Shahin (2002). ‘Rimarks on the Speech of Arabic-Speaking Children with’, cleft palate Journal, No. 18.
Kuehn, D. (2003). ‘Speech Evaluation and Treatment for Patients With Cleft Palate’, American Journal of Speech Language Pathology, No. 12.
Kummer, A. (2006). ‘Resonance Disorders and Nasal Emission’, Cleft Palate Journal.
Lee, t. j. (2003). ‘A Survey of Cleftpalate Management Taught in Traning Programs in Korea’, The Cleft Palate-Craniofacial Journal, No. 40.
Louw, B. (2006). ‘Facilitating Cleft Palate Team Participation of Culturally Piveres Families in South Africa’, Palate-Cranofacial Journal, No. 43.
Morris, H. (2002). ‘Phonetics Phonological and Language Skills of Children With a Cleft Palate’, Cranio Facial Journal, No. 40.
Nett, k. (2002). ‘A Bilingual Assessment Tool for Speech and Resonance’, International Journal Of Pediatric, No. 49.
Tachimura, T. (2000). ‘Nasal Score Variation in Normal Adult Japanese Speakers of Mid-West Japanese Dialect’, The Cleft Palate-Craniofacial Journal, N0. l37.
Withehill, T. (2001). ‘Nasalance Measures in Cantons-Speaking Women’, The Cleft Palate-Craniofacial Journal, No. 38.