بررسی هویت‌های چندگانه در نام‌گذاری رسمی و غیررسمی شهر رشت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی انجام پژوهش حاضر بررسی مقوله هویت در نام‌گذاری رسمی (نام معابر) با نام‌گذاری غیر رسمی (نام اماکن مسکونی و اماکن تجاری) شهر رشت است. روش انجام پژوهش، روش آمیخته شامل روش میدانی وتوصیفی-تحلیلی است. داده‌ها با بررسی نقشه­ی شهر و حضور در معابر، اماکن مسکونی و اماکن تجاری جمع‌آوری شدند. مجموع نام‌های معابر ۲۳۴۱، اماکن مسکونی ۱۲۹۲ و اماکن تجاری ۹۶۶ مورد بوده است. سپس نام‌ها ازنظر هویت‌های چندگانه (فردی، محلی، ملی، مذهبی و فراملی) موردبررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در نام‌گذاری رسمی (معابر) بیشترین گرایش به استفاده از نام‌های محلی و مذهبی است، این در حالی است که در نام‌گذاری غیررسمی (اماکن مسکونی و تجاری) بیشترین گرایش به استفاده از نام‌های فراملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of multiple identities in formal and informal naming in Rasht

نویسندگان [English]

  • bahman zandi 1
  • zahra hassanzadeh rad 2
  • Belghis rovshan 1
  • mohammreza ahmadkhani 3
1 Professor of Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 PhD candidate in General Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the present study is to investigate identity in formal (name of passages) and informal naming (name of residential and commercial places) in Rasht. Research methods include field and descriptive-analytical methods. The data were collected by assessing the map and attending the passages, residential areas and commercial places. The total number of passages was 2341, residential places was 1292 and commercial places was 966. Names were then examined for multiple identities (individual, local, national, religious, and transnational). The research results show that in formal naming (passages) the highest tendency is to use local and religious names, while in informal naming (residential and commercial places) the highest tendency is to use transnational names.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social linguistics
  • naming
  • onomastics
  • identity
  • Rasht
اسدی، انور (1389)، بررسی نام‌گذاری در شهر سنندج از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی پایان‌نامة کارشناسی ارشد، ، تهران: گروه زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور.
‌اصغر­زاده مهرابی، علی (۱۳۸۱)، بررسی نام کالاهای تجاری ازنظر ساخت‌واژه، پایان‌نامة دکتری، تهران­: گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران.
ایمانی، منیژه (۱۳۶4)، نام‌گذاری در ایرانی‌ها نام افراد نام جای‌ها بر اساس یک بررسی اجمالی بر روی شهر تهران. پایان‌نامة دکتری، تهران­: گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران.
بروجردی، مینو (۱۳۸۱)، بررسی ساختار نام‌های تجاری در زبان فارسی «صنایع غذایی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، ، تهران: گروه زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور.
پاپلی­یزدی، محمدحسین (۱۳۷۵)، «نام‌گذاری کوچه‌ها و خیابان‌ها در تهران دیروز و امروز»، مجله تحقیقات جغرافیایی، ش ۳۳، ص 16-47.
تاجیک، فائزه (۱۳۹۴)، بررسی نام‌گذاری معابر و اسامی مغازه‌های شهر ورامین، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، ، تهران: گروه زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور.
تاجیک، محمدرضا (۱۳۸۳)، روایت غیرت و هویت در میان ایرانیان، تهران: فرهنگ گفتمان.
حاجیانی، ابراهیم (۱۳۷۹)، «تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه»، مجله مطالعات ملی، س اول، ش ۵.
رفاهی­علمداری، فیروز، (1380)، مبانیتوپونیمیونگاهیبهتوپونیمیهایایران، تهران: سازمان نقشه‌برداری کشـور.
زندی، بهمن و بهزاد احمدی (2016)، «نام‌شناسی اجتماعی‌ــ شناختی؛ حوزه نوین مطالعات میان‌رشته‌ای»، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، س9، ش 1، 99-122.
عبداللهی، محمد (۱۳۷۴)، بحران هویت و هویت جمعی دینامیسم و مکانیسم تحول آن در ایران، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
صنیع اجلال، مریم (۱۳۸۴)، درآمدی بر فرهنگ و هویت ایرانی، تهران: موسسه مطالعات ملی تمدن ایرانی.
عموزاده مهدیرجی، محمد (۱۳۸۴)، «بررسی مقایسه‌ای استعاره در نام‌های تجاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی»، نشریه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمان، ش ۱۸، ص 125- 138.
قالیباف، محمدباقر و محمدهادی پوینده (1390)، «تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت ملی (مطالعه موردی: ایران) ». فصلنامه مطالعات ملی، ش 45: ص 3-24.
کرداری­پور، شهلا (۱۳۹۵)، بررسی نام‌گذاری مکان‌های آموزشی تجاری و معابر شهر قزوین از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، ، رشت: گروه زبان‌شناسی دانشگاه گیلان.
گودرزی، حسین ( 1383 الف)، «هویت ملی در شعر پژمان بختیار»، فصلنامه مطالعات ملی، س 5، ش ۴، ص ۱۱۲- ۱۱۴.
گودرزی، حسین (1384 ب)، گفتارهایی درباره زبان و هویت، تهران، موسسه مطالعات ملی تمدن ایرانی.
گودرزی، حسین و مهدی بختیاری (1394 ج)، میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در نام‌گذاری معابر اصلی شهر تهران.‌ مطالعات ملی، س65، ش 1، ص 53 - 70.
مدرسی، یحیی (1384)، « پلورالیسم قومی - زبانی و هویت ملی» مجله انسان‌شناسی، س 4، ش 7، ص 129-146.
مرشدی­زاده، علی (1387)، «نمادها و آیین‌ها در ایران پس از انقلاب و نقش آن‌ها در همبستگی ملی»، فصلنامه مطالعات ملی، س 9، ش 4.
معصومی، محمدعلی (۱۳۵۵)، بررسی آماری وجه‌تسمیه نام‌گذاری مغازه‌ها در تهران با مختصر تحلیلی از دیدگاه زبان‌شناسی و روانشناسی، پایان‌نامة کارشناسی­ارشد، تهران­: گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران.
یدالله­ئی­کاخ، اکرم (1983)، بررسی نام‌گذاری شهر کرمان از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، ، تهران: گروه زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور.
یوسفی، علی (۱۳۸۰)، «روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت ملی اقوام ایران تحلیل ثانویه بر داده‌های یک پیمایش ملی»، مجله مطالعات ملی، س 2، ش ۸.
Al-zumor. Abdul Wahed Qasem Ghaleb (2009). "A socio-cultural and linguistic analysis of Yemeni Arabic personal names". GEMA (An Online Journal of Language Studies). Vol 2. no 9. P: 15-27.
Azaryahu, Maoz (1997). "German reunification and the politics of street names: the case of East Berlin". Political geography. Vol 6. no 16. P: 479-493.‏
Eskelinen, Riikka (2009). "Functions and Usage of Urban Place-names. Names in multi-lingual, multi-cultural and multi-ethnic contact". Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences, 350-355.
Palonen, Emilia (2008). "The city-text in post-communist Budapest: street names, memorials, and the politics of commemoration". GeoJournal, Vol 3. no 73. P: 219-230.
Swart, Mia. (2008). "Name Changes as Symbolic Reparation after Transition: the Examples of Germany and South Africa." German Law Journal, Vol. 9, no 2, P: 105-120.