بررسی ساختاری و معنایی جمله‌های داری دو عنصر منفی در زبان فارسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه علوم و تحقیقات،تهران،ایران

2 دانشیار گروه زبانشناسی/دانشگاه تربیت مدرس

3 پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

نفی یکی از پدیده‌های شناختی و عقلانی است که در زبان بشر به‌صورت‌های مختلف انعکاس می‌یابد. هدف از جستار حاضر بررسی ساختاری و معنایی انواع جمله‌هایی در زبان فارسی است که در آنها دو عنصر منفی وجود دارد. نفی مضاعف و ساختار توافق منفی دو نوع شناخته‌شده از این ساختارها هستند که در زبان‌های مختلف به‌طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در زبان فارسی نیز به آنها پرداخته شده است. اما علاوه بر این دو، فارسی دارای ساختارهای متنوعی است که در آنها دو عنصر منفی به کار رفته وتا به حال از لحاظ ساختاری و معنایی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. نتایج حاصل از این پژوهشِ پیکره‌بنیاد که براساس داده‌های مستخرج از شبکۀ اجتماعی اینستاگرام (مشتمل بر 921 جملۀ فارسی) انجام شده نشان می‌دهدکه جملات حاوی دو عنصر منفی از لحاظ ساختاری قابل طبقه‌بندی به یازده دسته‌اند و تحلیل جنبه‌های معنایی آنها نشان‌دهندۀ آن است که تعامل دو عنصر منفی در یک جملۀ واحد وضعیت معنایی پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد که تحلیل آن مستلزم اتخاذ رویکردی پیوستاری به مفهوم نفی است. به عبارت دیگر، هرچند مفاهیم مثبت و منفی را در زبان‌شناسی تحت عنوان مقولۀ «قطبیت» مطرح می‌کنند، اما این دو مفهوم به هیچ وجه قطبی و صفر و یک نیستند بلکه طیفی و پیوستاری‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural and semantic analysis of sentences with two negative elements in Persian

نویسندگان [English]

  • Maryam Arghavani 1
  • Arsalan Golfam 2
  • Azita Afrashi 3
1 Linguistics Department,,Islamic Azad University,science and research,Tehran,Iran
2 Associate Professor/Tarbiat Modares University
3 Institute For Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Negation is a cognitive and rational phenomena that reflected in human language in different ways. The purpose of this paper is to study the structure and semantics of different types of sentences in Persian in which there are two negative elements. Double negation and negative concord structure are two well-known types of these structures that have been extensively studied in various languages and they have also been dealt with in Persian. But in addition to these two, Persian has various structures in which two negative elements are used and have not been studied structurally and semantically. The results show that sentences containing two negative elements can be structurally classified into 11 categories and the analysis of their semantic aspects shows that interaction of two negative elements in a single sentence creates a complex semantic situation, that its analysis requires adopting a continuum-based approach to the concept of negation. In other words, although affirmative and negative concepts are introduced in linguistics under the category of polarity, these two concepts in no way are polar or binary, but they are spectral and continuous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • negation
  • double negation
  • multiple negation
  • polarity
  • negative polarity
 
انوشه، مزدک (1396). جایگاه فرافکن نفیومجوزدهی به هیچ‌واژه‌هادرفارسی برپایۀ نظریۀصرفتوزیعی. پژوهش‌های زبانی، 8 (1)، 1-20.
رضایی، والی، آزادمنش، مهناز (1397). رده‌شناسی نفی در زبان فارسی: انگارۀ نقشۀ معنایی. پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی، سال 8، شمارۀ 15، 55-67.
روشن، بلقیس و شهلا باقری (1392). آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟.ادب‌پژوهی، 25، 161-177.
شقاقی، ویدا (1381).پیشوند نفی در زبان فارسی.نامۀ فرهنگستان، 20، 85-96.
کواک، سه‌را (1387). ساختجملاتمنفیدرزبانفارسی. رسالۀ دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه تهران.
منصوری، مهرزاد (1383). نفی در زبان فارسی از منظر رده‌شناسی زبان. مجموعهمقالاتدانشگاهعلامهطباطبایی، 339-350.
منصوری، مهرزاد (1390). نفی در زبان فارسی از منظر رده‌شناسی زبانی. بازیابی‌شده از نشانی
https://www.academia.edu/4095966/negation-pr-word
Aghai, B. (1993). Negation Patterns in Persian: A Typological Approach. M.A Thesis. Allameh Tabatabaei University.
Blanchette, F. (2015).English Negative Concord, Negative Polarity, and Double Negation.PhD Dissertation.The City University of New York.
de Cuypere, L., J. van der Auwera & K. Willems (2007). Double negation and iconicity.in: Elżbieta Tabakowska, Christina Ljungberg and Olga Fischer (eds.), Insistent Images (pp. 301-320). Amsterdam: John Benjamins.
Evans, V., & Green, M. (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University.
Horn, L. & Y. Kato (2000). Introduction: Negation and Polarity at the Millennium. In: Horn and Kato (eds.), Studies in Negation and Polarity (pp. 1-19). Oxford: Oxford University Press.
Israel, M. (2004).The Pragmatics of Polarity. In: L. R. Horn & G. Ward (eds.), The Handbook of Pragmatics (pp. 701-723). Malden: Blackwell.
Jäger, A. (2008). History of German negation. Amsterdam: John Benjamins.
Kahrel, P. (1996). Aspects of Negation.PhD dissertation, University of Amsterdam.
Kwak, S. (2009).The Structure of Persian negative sentences.Korean Middle East Society Journal,30(2), 197-222.
Kwak, S. (2010).Negation in Persian.Iranian Studies, 43(5), 621-636.
Kwak, S., & Darzi, A. (2006).“The syntax and semantics of Persian NCI, hič-phrase”.Proceeding of the 2nd workshop on the Persian language and computer (pp. 55-69).Tehran University.
Lawler, J. (2011). Negation and negative Polarity. In: The Cambridge Encyclopedia of the language sciences (pp. 554-555). Cambridge: Cambridge University Press.
Leech, G. (2006). A Glossary of English Grammar. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Mahootian, Sh. (1997). Persian. London & New York: Rutledge.
Miestamo, M. (2003).Clausal Negation: A Typological Study. PhD Dissertation, University of Helsinki.
Miestamo, M. (2005).Standard Negation: the Negation of Declarative verbal Main Clauses in a Typological Perspective. Berlin: Mouton de Gruyter.
Payne, J.R. (1985). Negation. In T. Shopen (ed), Language Typology and Syntactic Description, Vol. 1(pp. 197-242). Cambridge: Cambridge University Press.
Richards, J. C. & Schmidt, R. (2010).Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (4thed.). London: Longman.
Río Zamora, Vanesa del (2014). Comparative Study of the Use of Double Negatives by Native English Speakers and Spanish Learners of English. M.A Thesis. Universidad de Valladolid.
Sanz Alonso, B. (1996). La negación en español: Actuales tendencias en la enseñanza del español como lengua extranjera. Obtenido de actas del VI Congreso Internacional de ASELE (pp. 379-384). España: Universidad de León.
Zeijlstra, H.H. (2004). Sentential negation and negative concord.PhD dissertation.University of Amsterdam. Utrecht: LOT Publications.