بررسی اندیشه‌نگار مرکب M153+ M342در نگارش آغاز ایلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی، دانشگاه تهران، (نویسنده مسئول)

2 استادیار باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا،

چکیده

خط آغاز­ایلامی قدیمی­ترین سیستم نگارشی در فلات ایران است که به صورت گسترده در محدوده ذکر شده مورد استفاده قرار می­گرفت. احتمالاً کاتبان برحسب نیاز، از این خط برای متون پیچیده و ساده استفاده می­کردند. ساختار نگارشی بخش وسیعی از گل­نبشته­های باقیمانده که تحت عنوان متون استاندارد شهرت یافته­اند نسبتاً یکسان است که این امر موجب شده شناخت بیشتری از این خط بدست بیاوریم. هدف از این پژوهش بررسی کارکرد اندیشه­نگار M153 و اندیشه­نگار مرکب M153+M342 در قسمت­­های مختلف لوح­های استاندارد آغاز­ایلامی است. نگارندگان با روش توصیفی-­تحلیلی و گردآوری به روش پژوهشی کوشیده­اند تا پس از شناسایی کاربرد متفاوت دو اندیشه­نگار مرکب به بررسی علل قرارگیری این نشانه در قسمت­های مختلف متن گل­نبشته­ها بپردازند. به­طور­کلی در نیمی از متون در انتهای کتیبه یک زنجیره نشانه آوایی و سپس اندیشه­نگارM153+M342  آورده شده و در نیمی دیگر از متون این اندیشه­نگار بعد از نگارش یک سیستم عددی به عنوان نشانه پایانی به متن لوح خاتمه میدهد. در نتیجه گمان میرود که نماد قبیله یا خاندانی باشد که در مواردی همراه با اسم­آوایی (که شاید نشان اسم شخص خاصی از آن خاندان) نگاشته می­شد. در مواردی دیگر بدون اسم­آوایی، بعد­از یک سیستم عددی، تنها با نشانه خاندان شخص طرف قرارداد یا پرداختی مشخص می­شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation M153+ M342 Ideograms in the Proto Elamite writing

نویسندگان [English]

  • Hassan Afshari 1
  • ruhollah yousefi zoshk 2
1 PhD Student in Archeology, University of Tehran, (Corresponding Author)
2 Associate Professor, Department of Archaeology, Islamic Azad University Varamin, Pishva Branch
چکیده [English]

The Proto-Elamite writing is the oldest writing system on the Iranian plateau that has been widely used in most parts of the Iranian plateau. The scribes probably used this line for complex and simple texts out of a sense of need, and today a large part of the surviving manuscripts is known as standard texts Which has a relatively uniform grammatical structure in most of the inscriptions. It has caused this line to be Better known. The purpose of this study is to investigate the function of M153 thinker and M153 + M342 composite thinker in different parts of standard Proto-Elamite Tablet. The authors of descriptive - analytical and collecting the research method used to identify different They have tried after two Ideograms compound to investigate the causes of the symptoms mentioned in different parts of the text to be Tablet. Typically Tablet total number ends but half of the series at the end of the Tablet. As a result, it is probably a symbol of a tribe or family, which in some cases is accompanied by a phonetic name in which the name of a specific person is written from that family, and in some cases without a phonetic name and after a numerical system only with the family name of the contracted party.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ideograms
  • Proto Elamite writing
  • Susa
  • Tablet
پاتس، تیموتی (1397). ایران در اسناد میانرودانی، ترجمه خشایار بهادری، تهران، نشر فرزان روز.
گریشمن، رومن (1378). سیلک کاشان (کهن ترین زیستگاه انسان در فلات ایران)، جلد اول، ترجمه اصغر کریمی؛ سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه).
هلوینگ، باربارار (1383). «آغاز ایلامی در فلات مرکزی ایران»، در سفالگران سیلک، ترجمه صادق ملک شهمیرزادی، تهران: نشر سازمان میراث فرهنگی، ص159-149. 
Le Brun, A. and F, Vallat )1978(. “L'origine de l'écriture à Suse, Cahiers de la Délégation Archéologique Française en Iran 8, Pp: 11-52.
Dahl, J. L (2002). “Proto-Elamite Sign Frequencies”, in Cuneiform Digital Library Bulletin (CDLI) 2002:1.
Dahl, J. L )2005(. “Animal Husbandry in Susa during the Proto-Elamite Period”, SMEA 47, Pp: 81-134.
Dahl, J. L )2009(. “Early Writing in Iran, a Reappraisal”. Iran 47. University Press, Cambridge, Pp: 23-31.
Dahl, Jacob L., Petrie, Cameron A. & Potts,Daniel T)2013(.“Chronological Parameters of the Earliest Writing System in Iran.” In Cameron A. Petrie, ed., Ancient Iran and Its Neighbours: Local Developments and Long-range Interactions in the 4th Millennium BC. Oxford: Oxbow Books, Pp: 353-378.
Dahl, J. L., L. F. Hawkins, and K. Kelley (2018). “Labour Administration in Proto-Elamite Iran” in What’s in a Name? Terminology related to the Work Force and Job Categories in the Ancient Near East (A. Garcia-Ventura, ed.), 15–44. Alt Orient und Altes Testament 440. Ugarit Verlag: Münster.
Dahl, Jacob L (2018). “The Proto-Elamite Writing System”. In J. Álvarez-Mon, G. P. Basello, Y. Wicks eds., The Elamite World. Routledge, Pp: 383-396.
Dahl, (2019). Proto-Elamite Tablets and Fragments. Textes cunéiforme du Louvre 32 (Khéops / Louvre éditions Publishing, Paris).
Damerow, P. and R. K. Englund )1989(. The Proto-Elamite Texts from Tepe Yahya, The American School of Prehistoric Research Bulletin 39; Cambridge, MA.
Desset, F (2012). Premières écritures iraniennes.les systèmes proto-élamite et élamite linéaire  Università degli studi di Napoli L'Orientale. Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo
Desset, F (2016). “Proto-Elamite Writing in Iran”, ARCH'O-NIL, n. 26 June 2016, Pp:67-105.
Englund, R. K (2004). “The State of Decipherment of Proto-Elamite”, in: Stephen Houston, ed. The First Writing: Script Invention as History and Process (2004). Cambridge, UK: Cambridge University Press, Pp: 100-149.
Friberg, J (1978–79). The Third Millennium Roots of Babylonian Mathematics, I–II, University of Göteborg, Department of Mathematics, Göteborg.
Hawkins, L. F (2015). “A New Edition of the Proto-Elamite Text MDP 17, 112”, Cuneiform Digital Library Journal. 2015:1.
Meriggi, P )1974(. La scritura proto-elamica. Parte IIa: Catalogo dei segni Rome.
De Mecquenem, R )1949(. Épigraphie proto-élamite, Mémoires de la Mission Archaéologique en Iran 31; Paris.
De Mecquenem, R (1956). Notes protoélamites, RA 50, Pp: 200–204.
De Morgan, J )1900(. Recherches archéologie, Mémoires de la Délégation en Perse 1; Paris.
Pittman, Holly. (1997). “The Administrative Function of Glyptic Art in proto – Elamite Iran”, in: A Survey of the Evidence. Sceaux d’orient et leur employ. Res orientales. Vol. X, Pp: 133 – 153.
Scheil, V )1905(. Documents archaïques en écriture proto-élamite, Mémoires de la Délégation en Perse 6; Paris, Pp: 57-128.
Scheil, V )1923(. Textes de comptabilité proto-élamites, Mémoires de la Délégation en Perse 17; Paris.
Scheil, V )1935(. Texte de comptabilité, Mémoires de la Mission Archaéologique en Perse 26; Paris.
Vallat, F (1971). “Les documents epigraphiques de I’acropole” (1969-1971). In: Cahiers de la Delegation Archeologique Francise en Iran 1, Paris, France: Geuthner, Pp. 235 _ 245.
Vallat, F (1973). “Les Tablettes Proto-Elamites de l’Acropole” (Campagne 1972). Cahiers de la delegation archeologique francaise en Iran III: Pp. 93-105.
Vallat, F (1978). “Le matériel épigraphique des couches 18 à 14 de l’Acropole”, Paleorient. Paris 4 (1): Pp. 193-195.
Vallat, F (1986). “The Most Ancient Scripts of Iran”, in: The Current Situation. World Archaeology, Early Writing Systems (Feb), Vol. 17, No. 3: Pp. 335-347.