تحلیل ارتباط تراکم همجواری با بسامد لکنت در کودکان ۸-۴ ساله فارسی زبان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پٰژوهشکده زبان شناسی

2 استادیار پژوهشکدۀ زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ls.2022.39350.2023

چکیده

مقدمه: بررسی‌های مختلف نشان داده است عوامل زبان‌شناختی متعددی بر وقوع رخداد لکنت اثر می‌گذارند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر متغیر واج‌شناختی تراکم همجواری (تعداد واژه‌های با شباهت آوایی با واژه هدف) بر میزان وقوع لکنت در کودکان دارای لکنت می‌‌باشد.

روش: پژوهش حاضر بر روی 18 کودک ۴ تا ۸ ساله دارای لکنت انجام شده است که با شیوه نمونه‌گیری در دسترس در شهر تهران انتخاب شدند. تراکم همجواری با استفاده از ۲9 مورد آزمون نامیدن تصاویر و ۸ مورد آزمون تکرار جمله مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمون ها واژه هایی از ساختارهای هجایی CVC و CVCC با میانگین بسامد نزدیک به هم به تعداد یکسان از دو گروه متراکم و خلوت انتخاب شدند.

یافته‌ها: نتایج بررسی 576 محرک به دست آمده نشان داد در مجموع ۴۵.۸۳ درصد از واژه‌های با لکنت ادا شده در دسته خلوت و ۵۴.۱۶ درصد در دسته متراکم قرار دارند. بدین ترتیب کاهش تعداد واژه‌های همجوار موجب کاهش بسامد رخداد لکنت می‌شود، اما تفاوت معنادار نمی‌باشد (۰.۰۵P<).

نتیجه‌گیری: با بررسی یافته‌های پژوهش به نظر می‌رسد افزایش متغیر تراکم همجواری باعث رقابت بیشتر واژه‌های مشابه آوایی شده، دسترسی واژگانی را کندتر و دشوارتر می‌سازد. در نتیجه بسامد لکنت در آنها افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysing The Relationship Between Neighborhood Density And Frequency Of Stuttering In Speech Of Persian Language Children who Stutter

نویسندگان [English]

  • mahdieh shiraj 1
  • Atoosa Roastambeik Tafreshi 2
  • Yahya Modarresi Tehrani 3
1 Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Assistant Professor, Linguistics Department, Institute of humanities and cultural studies
3 Linguistics professor of IHCS
چکیده [English]

Introduction: Many studies have shown that stuttering is influenced by various linguistic factors in different ways. This research is aimed at investigating the effect of neighborhood density (number of words that are phonologically similar to a target word) on stuttering frequency in Persian speaking children who stutter (CWS).

Method: This study was carried out on 18 Persian language CWS ranging in age from 4 to 8 year old in Tehran selecting by convenience sampling. Neighborhood density evaluated by two tasks which designed by researchers: 29 picture naming and 8 sentence repetition samples. Stimuli were selected from both CVC and CVCC syllable structures with similar frequencies of occurrence and with the same number in both dense and sparse group.

Result: The result indicated that among 576 stimuli obtained from participants 45.83% of stuttered words are sparse and 54.16% are dense. So stuttered words were fewer in sparse words than dense words but difference is not significant (p<0.05).

Conclusion: The result seems to suggest that neighborhood density caused more competitions between similar phonological words, so sparse words are presumably more difficult,less accurate and slower to access. Then it makes increasing frequency of stuttering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neighborhood density, dense, sparse, stuttering frequency, Persian language, children'
  • s speech

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 19 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 31 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 31 خرداد 1401