حذف هم‌خوان پایانی در گفتار فارسی‏زبانان در مناطق تهران و شهرری: رویکردی اجتماعی‌ ـ زبانی براساس نظریه بازیل برنشتاین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی، دکتری آموزش زبان انگلیسی

2 زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور

3 زبان‌شناسی، پژوهشکده علوم شناختی

چکیده

زبان پدیده‌ای است اجتماعی و هر زبان گوناگونی‌ها و تنوعاتی گسترده دارد که به سبک‌ها و گونه‌های اجتماعی متفاوت اشاره دارند. پژوهش حاضر به مقدار حذف هم‏خوان پایانی کلمات در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع اول ابتدایی شهرری و نیز شهر تهران پرداخته و در واقع گونه زبانی دانش‌آموزان دو طبقه اجتماعی پایین و بالای شهر را بررسی کرده است. در این شاخص برای تعیین طبقه اجتماعی از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و عواملی مانند محل سکونت، تحصیلات و شغل والدین استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در یک جامعة آماری شامل 200 دانش‏آموز دختر و پسر از دو منطقه جنوب و شمال شهر تهران انجام شده‌ است. در این پژوهش، متغیرهای مستقل طبقه اجتماعی و جنسیت‏اند و متغیر وابسته متغیر زبانی است و تمام مباحث برپایه نظریه بازیل برنشتاین است. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسش‏نامه‌ای 60 سئوالی گردآوری و با استفاده از آزمون لون (Leven )، t و آمار توصیفی تحلیل کمّی و کیفی شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن هستند که در تمام موارد حذف‌های پایانی دانش‌آموزان مناطق پایین شهر بیش از دانش‌آموزان مناطق بالای شهر بوده و به‌طور کلی پسران(هر دو منطقه) بیش از دختران(هر دو منطقه) عمل حذف را انجام می‏دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Contrastive Study of Final Consonant Deletion between Tehran and Shahre Rey: A Sociolinguistic Approach Based on Basil Bernstein

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Ali Salimi 1
  • Elaheh Vasegh 2
  • Ma'la Vasegh 3
چکیده [English]

This study aims to investigate the extend of final consonant deletion of words in the speech of male and female students at grade one of elementary schools across Tehran and Share Rey. In fact, the study has taken into account the type of language used by the two low and high social classes and based on Brandeis index, social class is an index. To determine the students social class, cultural, social, economic factors as well as factors such as place of residence, parents’ education and their jobs were taken into consideration. A descriptive analytic approach with a sample of 200 male and female students from both lower and higher class areas was used. Therefore, the independent variables are class and gender, and dependent variable is the non-verbal language. Data were collected using a 60 item questionnaire and were analyzed both qualitatively and quantitatively. The findings revealed that final consonant deletion of words were more sensible among students from lower social classes. It was also found that males from both social classes had more final deletions than females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • final deletion
  • social class
  • Gender
  • Education
  • place of residence
بیجن‌خان، محمود، (1384). واج‌شناسی نظریه بهینگی. تهران: سمت.
پرتوی، زیبا، (1374). " پژوهشی بر رابطه زبان و طبقه اجتماعی و کاربرد آن در کودکان دبستانی بر پایه نظریه برنشتاین"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی.
حسینی ابریشمی، محمد،(1370)." تغییر گونه سبکی در موقعیت‌های مختلف اجتماعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی، دانشگاه  فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی.
صفری، ابراهیم، نشریه جستارهای زبانی، توصیف و تحلیل فرآیند‌های واجی گویش گالشی: رویکرد بهینگی، دوره 7، شماره 2، پیاپی30، خرداد و تیر ماه 1395
کامبوزیا، عالیه کرد زعفرانلو(1388). واج شناسی: رویکرد‌های قاعده بنیاد. تهران:سمت.
مدرسی، یحیی،(1368) درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
Avery, P. & Rice, K. (1988). Underspecification and the coronal node. In P. Avery (Ed.).
Toronto Working Papers in Linguistics, 9, pp. 101-119.
Beddor, P. (2009). A coarticulatory path to sound change. Language, 85, 785–821.
Cunha, C. & Harrington, J. (2011). The perception of /pt/ and /kt/ in European and
        Brazilian Portuguese. Proc. ICPHS, Hong Kong
 
Daher, J. (1998b). Gender in linguistic variation: The variable (q) in Damascus        Arabic. In E. Benmamoun, M. Eid, & J. McCarty (Eds.), Perspectives on Arabic   Linguistics, XI: Papers from the Eleventh Annual Symposium on Arabic             Linguistics (pp. 183-206). Amsterdam: John Benjamins.
 
Davis, S. (1991). Coronals and the phonotactics of nonadjacent consonants in English. In C.
Paraids & J. F. Prunet (Eds.), Phonetics and phonology 2. The special status of coronals, internal and external evidence (pp. 49-60). San Diego: Academic Press.
 
Falahati, R. (2011). An experimental study of consonant deletion in Persian.
  Unpublished Manuscript. University of Ottawa
 
Fishman, J.A. (1971). Sociolinguistics: A Brief Introduction. Rowly, Mass: Newbury
 House.
 
Fasold, R.(1990).Sociolinguistics of Language. Oxford: Blackwell
 
Giglioli, P. (1972). Language and Social Context. Harmondsworth: Penguin Books.
 
Hass, M. (1944). Men’ s & women’s speech in kosati. In D. Hymes, Language inculture & society, Harper International Edition Publishers.
 
Hudson, R. A. (1980). Sociolinguistics. Cambridge: University Press.
 
Hudson, R. (1980). Sociolinguistic. London: Cambridge University Press.
 
Jahangiri, N. & Hudson, R. (1982).” Social patterns of variation in Tehrani Persian”,
 in Suzanne Romaine (ed.) Sociolinguistic Variation in Speech Communities. London: E. Arnold. pp. 49-63.
 
Kleber, F., Harrington, J. & Reubold, U. (2012). The relationship between the
       perception and production of coarticulation during a sound change in progress. Language and Speech, 55, 383-405.
 
Kleber, F., John, T., & Harrington, J. (2010). The implications for speech perception
of incomplete neutralization of final devoicing in German. J. Phon. 38, 185-196.
 
Labov, W. (1972). Sociolinguistic Pattern. Philadelphia: University of Pennsylvania Press
 
Lakoff, R. (1975), Language and women’s place, NewYork: Harper.
 
Milroy, J. (2012), Sociolinguistics and Ideologies in Language History, In Hernandez-
     Campoy, J. M. & Conde-Silvestre, J. C. The Handbook of Historical Sociolinguistics. UK: Blackwell,    pp. 571-584.
 
Pagoni, S. (1989). Cluster Analysis and Social Network Structure: The Modern Greek
  Evidence. Studies in Greek Linguistics, 10, 399 – 419
 
Pride, j.B. (1970). "Sociolinguistics." In Lyons (Ed). New Horizons in Lingiustics.
 
Reubold, U. & Harrington, J. (2015). Disassociating the effects of age from phonetic
  change: a longitudinal study of formant frequencies. In A. Gerstenberg & A. Voeste (Eds.), Language    Development: The Lifespan Perspective. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam. (p. 9-        37).
 
Rohany R. E. (2012). Aspects of Persian Phonology and Morpho-phonology. Ph.D.
dissertation, University of Toronto: Toronto.
 
Romaine, S. (1982). Sociolinguistic Variation in Speech Communities.
 
Stevens, M., Bukmaier, V., and Harrington, J. (2015) Pre-consonantal /s/ retraction.
     International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, August 2015.
 
Trudgill, P. (1974). Sociolinguistics. An Introduction to Language and Society.
Harmondsworth: Penguin Books.