بررسی ارتباط میان نوع شخصیت فارسی‌آموزان عرب با سبک‌ها و راهبردهای یادگیری زبان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزش زبان فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، (نویسندة مسئول)

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی،

چکیده

به دست آوردن شناخت درباره‌ نوع شخصیت، سبک‌ها و راهبردهای یادگیری فارسی‌آموزان کشورهای عربی‌زبان، از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند به افزایش کیفیت آموزش زبان فارسی منجر شود. هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان نوع شخصیت، سبک‌ها و راهبردهای یادگیری زبان فارسی در میان فارسی‌آموزان عربی‌زبان است. برای سنجش نوع شخصیت یادگیرندگان، از پرسشنامه شخصیت مایرزـ بریگز (فرم ا.وی) و برای اندازه‌گیری سبک‌های یادگیری از پرسشنامه کلب (1984) و برای اندازه‌گیری راهبردهای یادگیری زبان از پرسشنامه آکسفورد (1990) استفاده شد. نتایج این پژوهش با نمونهای تصادفی شامل 50 فارسی‌آموز نشان داد که فارسی‌آموزان عربی‌زبان با نوع شخصیت درون‌گرا سبک یادگیری همگرا را بیش از افراد برون‌گرا به‌کارمی‌گیرند. علاوه بر آن، فارسی‌آموزان دارای نوع شخصیت حسی و ادراکی به‌طور معنا‌داری بیشتر از افراد شهودی و قضاوتی از سبک یادگیری جذب‌کننده استفاده می‌کنند. هم‌چنین یافتهها نشان می‌دهد که فارسی‌آموزان عربی‌زبان از هر چهار سبک یادگیری (همگرا، واگرا، انطباق‌دهنده و جذب‌کننده) به یک اندازه استفاده میکنند، اما راهبردهای شناختی و فراشناختی را بیشتر از راهبردهای دیگر به کار می‌برند. دستاوردهای این پژوهش به مدرسان کمک می‌کند تا بتوانند روش‌های تدریس خود را متناسب با نوع شخصیت و سبک‌ها و راهبردهای یادگیرندگان انتخاب و کیفیت آموزش را در کلاس‌های زبان فارسی افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Personality Types, Learning styles and, Learning Strategies of Arab Language Learners

نویسندگان [English]

  • Amirreza Vakilifard 1
  • Parisa Heydari Khosro 2
1 Associate Professor, Department of Persian Language, Imam Khomeini International University, (Corresponding Author)
2 Master of Persian Language Teaching in Non-Persian Language, Imam Khomeini International UniversityImam Khomeini International University
چکیده [English]

It is fundamental to gain knowledge on overseas students from Arab countries in terms of their personality types, learning styles, and learning strategies to further promote the quality of Persian language teaching. This study investigates the relationship between Arab non-native speakers of Persian language and their leaning styles and strategies. To achieve the goal, 50 Persian learners were randomly selected from a Persian Language Center. Data collection instruments were Personality Types (Myers – Briggs, 1962), Learning Style (Kolb, 1984), and leaning strategies (Oxford, 1990) questionnaires used to measure learners’ personality types, learning styles, and learning strategies, respectively. Results indicated that there was a statistically significant difference between convergent learning style and extroverted and introverted learners; it was also found that the correlation between assimilator style, sensing-intuition thinking and feeling was statistically significant. The result further showed that whereas the participants utilized all learning styles (convergent, divergent, accommodating, and assimilating) proportionally, they utilized metacognitive strategies more than the cognitive strategies. The findings of this study could motivate the teachers to enhance the quality of instruction as well as the quality of methodologies practiced in Persian language classes in accordance with the type of personality and styles and strategies of language learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second language
  • Persian language teaching
  • Personality Types
  • Learning Strategies
  • Learning Styles
پیشقدم، ر. (1990). ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان‌آموزان ایرانی. پژوهش‌های زبان خارجی، 51, 23–51.
رحمتیان، ر. ا., و مهرابی، م. (1389). بررسی سبک‌های متفاوت یادگیری زبان‌آموزان ایرانی در زبان‌های خارجی. پژوهش‌های زبان و ادبیان تطبیقی، 4, 93–107.
صحرایی، م و خالقی زاده، ش. (1392). راهبردهای یادگیری زبان دوم:در جستجوی نمایهای برای زبان فارسی. روانشناسی تربیتی. 26، 1-34.
معروفی، ی و کرمی، ز. (1394). درس پژوه، رویکردی نوین در توسعه حرفه‌ای معلمان، مجله علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز، 22(6)، 39-66.
وکیلی فرد، ا. (1396). سبک‌های غالب یادگیری ادراکی فارسی‌آموزان در کشورهای غیرفارسی‌زبان. زبان شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 2، 167–189.
وکیلی فرد (1394). سبک‌های غالب یادگیری ادراکی یادگیرندگان زبان فارسی در محیط زبان دوم. جستارهای زبانی. 6. 1-25.
 
 
Alhaysony, M. H. (2017). Strategies and difficulties of understanding English idioms: A case study of Saudi University EFL students. International Journal of English Linguistics7(3), 70-84.
Atif, F. Are Students Aware of their Learning Style (s)? The Case of Moroccan University Students.
Beukeboom, C. J., Tanis, M., & Vermeulen, I. E. (2013). The language of extraversion: Extraverted people talk more abstractly, introverts are more concrete. Journal of Language and Social Psychology, 32(2), 191-201.
Briggs Myers, I. (1999). Introduction to Type-A Guide to Understanding Your Result on the Myers-Briggs Type Indicator. Melbourne, ACER.
Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching (Vol. 4). New York: Longman.
Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2014). Personality and intellectual competence. Psychology Press.
Dornyei, Z., & Ryan, S. (2015). The psychology of the language learner revisited. Routledge.
Ehrman, M. E., Leaver, B. L., & Oxford, R. L. (2003). A brief overview of individual differences in second language learning. System, 31(3), 313-330
Duff, A. (2004). The role of cognitive learning styles in accounting education: Developing learning competencies. Journal of Accounting Education, 22(1), 29–52.
Ehrman, M. E. (1996). Understanding second language learning difficulties. Sage.
Hohn, R. L. (1995). Classroom learning & teaching. Allyn & Bacon.
Kazu, I. Y. (2009). The effect of learning styles on education and the teaching process. Journal of Social Sciences, 5(2), 85-94.
Keefe, J. W. (1979). Learning style: An overview. Student learning styles: Diagnosing and prescribing programs, 1, 1-17.
Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning in higher education. Academy of management learning & education, 4(2), 193-212.
Kolb, D. A. (1999). Learning Style Inventory, Version 3. Boston: TRG Hay/McBer.
Kolb, D. A. (1984). Experience as the source of learning and development. Upper Sadle River: Prentice Hall.
 
McKeachie, W. J. (1995). Learning styles can become learning strategies. In The National Teaching and Learning Forum (Vol. 4, No. 6, pp. 1-3).
MacIntyre, P. D., Clément, R., & Noels, K. A. (2007). Affective variables, attitude and personality in context. Handbook of French applied linguistics, 270-298.
Marof, M. (2011). Investigating the Relationship between Personality Type and Learning Styles and Language Learning Strategies. Master Thesis. Tehran: Islamic Azad University Of Central Tehran.
Myers, I. B., McCaulley, M. H., Quenk, N. L., & Hammer, A. L. (1998). MBTI manual: A guide to the development and use of the Myers-Briggs Type Indicator (Vol. 3). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press
Oxford, R. (1990). Language Learning Strategieszwhat every teacher should know. Engle-woodCliffS, NewJersey: NewburyHouse.
Oxford, R. L. (1989). Use of language learning strategies: A synthesis of studies with implications for strategy training. System, 17(2), 235-247.
Rodgers, T. (2002). Apitude and L2 acquisition. Annual Review of Applied Linguistics, 25, 46-73.
Reid, J. M. (1995). Learning styles in the ESL/EFL classroom. Heinle & Heinle Publishers, International Thomson Publishing Book Distribution Center, 7625 Empire Drive, Florence, KY 41042.
Riazi, A. (2007). Language learning strategy use: Perceptions of female Arab English majors. Foreign Language Annals, 40(3), 433-440.
Richards, D., & Smith, M. J. (2002). Governance and public policy in the United Kingdom. Oxford University Press.
Sharp, A. (2005). Individual differences in language learning: the effects of Jungian personality type. International Journal of Learning, 11, 633-639.
Tyacke, M. (1998). Learning style diversity and the reading class: Curriculum design and assessment. Understanding learning styles in the second language classroom, 34-45.
Vann, R. J., & Abraham, R. G. (1990). Strategies of unsuccessful language learners. TESOL quarterly, 24(2), 177-198.
Williams, M., & Burden, R. (1997). Psychology for language teachers (Vol. 88). Cambridge: Cambridge university press.
Yekehkar. S. (2011).The Relationship between Personality Traits (extroversion/introversion) and the Use of Compensation and Communication Strategies in the Writing Skill of Intermediate EFL Learner. Master thesis. Payame Noor University.