کلیدواژه‌ها = ترکیب
بررسی ابزارهای خلاقیت استعاری در شعر معاصر از منظر معنی‌شناسی شناختی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-27

10.30465/ls.2022.38382.2003

آرش آقابزرگیان معصومخانی؛ مریم ایرجی؛ حیات عامری


بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-27

10.30465/ls.2021.7036

پریسا بخشنده؛ رضا نیلی پور؛ زهراسادات قریشی؛ ارسلان گلفام؛ شهرام مدرس خیابانی


زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 1-14

سیده‌نازنین امیر ارجمندی؛ مصطفی عاصی