نویسنده = احمد صفاری‌مقدم
تعداد مقالات: 4
1. آزوفا سینمایی: کاربرد فیلم سینمایی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-102

.

احمد صفارمقدم؛ آتوسا رستم‌بیک تفرشی


3. گونه‌های گفتاری و نوشتاری در زبان‌های انگلیسی و فارسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 45-68

احمد صفارمقدم


4. آزوفا: رویکردی جدید در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 51-70

احمد صفاری‌مقدم