نویسنده = زهره زرشناس
تعداد مقالات: 13
1. مراتب آفرینش در گاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.30465/ls.2021.34280.1925

مینا کامبین؛ زهره زرشناس؛ فرزانه گشتاسب


2. بررسی ساختاری و محتوایی موعظه ای دربارۀ رهبانیّت مسیحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

10.30465/ls.2021.38706.2012

معصومه سمیعی زاده؛ زهره زرشناس


3. بذر نور در دست برزگر آگاه، بررسی دو تمثیل پارتی مانوی درباره کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.30465/ls.2022.39471.2027

سیما فولادپور؛ زهره زرشناس


4. نامه نگاری بلخی : بررسی موردی نامه های cl و cm

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 127-150

10.30465/ls.2021.7001

نجمه غریب؛ زهره زرشناس


5. رده‌شناسی آرایش سازه‏های متن سغدی بودایی «وسنتره جاتکه»؛ بر اساس مؤلفه‏های فعلی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-24

10.30465/ls.2021.6241

راضیه موسوی خو؛ زهره زرشناس؛ آتوسا رستم بیک تفرشی1


6. بررسی آرایش سازه‌های متن سغدی داستان دو مار

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-91

10.30465/ls.2020.4987

زهره زرشناس؛ علی صابونچی


7. ساختار افعال‌ سببی ‌تالشی از چشم انداز زبانشناسی تاریخی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

زهره زرشناس؛ نیما عاصفی


8. تاثیر اوضاع اجتماعی دوران ساسانی بر شکل گیری اندرزهای دینی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-77

نسرین اصلانی؛ زهره زرشناس


9. ایزد رشن و جایگاه او در دین زرتشتی

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-124

زهره زرشناس؛ مریم رشنو


10. پیشینۀ نمایش در ایران باستان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-77

.

زهره زرشناس؛ فاطمه شمسی


11. جلوه‌‌های بلاغت در دو سرود منسوب به مانی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-43

زهره زرشناس؛ عباس آذرانداز


12. پژوهشی پیرامون ریشه‌شناسی واژة سغدی ršt’wc’r

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-52

زهره زرشناس؛ مهدی مشک‌ریز


13. وام‌واژة خدیو در شاهنامة فردوسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-67

زهره زرشناس