نویسنده = یحیی مدرسی
تحلیل ارتباط تراکم همجواری با بسامد لکنت در کودکان ۸-۴ ساله فارسی زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.30465/ls.2022.39350.2023

مهدیه شیرج؛ آتوسا رستم بیک تفرشی؛ یحیی مدرسی تهرانی


تحلیل مفهوم «زندگی« از نگاه اجتماعی-شناختی

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 235-260

10.30465/ls.2021.35193.1950

میترا فراهانی؛ آزیتا افراشی؛ یحیی مدرسی


تحلیل گفتمان پیکره‌-‌بنیاد ترانه های فارسی

دوره 8، شماره 16، دی 1396، صفحه 1-25

محمد عارف امیری؛ آتوسا رستم بیک تفرشی1؛ یحیی مدرسی