دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-128 
6. سبک‌شناسی وبلاگ‌نویسی به زبان فارسی

صفحه 87-98

سید‌مصطفی عاصی؛ مریم مسگر‌خویی