دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، آبان 1395، صفحه 1-110