دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، اسفند 1399 
تبیین نقش هنجار گریزی در شعر در شعر فرخی یزدی

صفحه 1-24

10.30465/ls.2021.6275

اعظم اکبری رکن آباد؛ محبوبه خراسانی؛ شهرزاد نیازی


هژمونی صرفی- نحوی زبان فارسی بر زبان مازندرانی

صفحه 1-29

10.30465/ls.2021.6277

محسن جعفرزاده کرچنکی؛ حسین قاسمی؛ مراد باقرزاده کاسمانی