دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400 
6. تصویرگونگی آوایی بررسی رابطۀ میان آوا و معنا

صفحه 1-23

10.30465/ls.2021.6694

صالح طباطبایی؛ حیات عامری؛ سحر بهرامی خورشید