دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1400 
بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان

صفحه 1-27

10.30465/ls.2021.7036

پریسا بخشنده؛ رضا نیلی پور؛ زهراسادات قریشی؛ ارسلان گلفام؛ شهرام مدرس خیابانی


تصویرگونگی آوایی بررسی رابطۀ میان آوا و معنا

صفحه 175-199

10.30465/ls.2021.6694

صالح طباطبایی؛ حیات عامری؛ سحر بهرامی خورشید